Delegasjon av Kongens myndighet av lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 til Helse- og omsorgsdepartementet

For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

Les kongelig resolusjon om delegasjon av myndighet (pdf)