Delrapport med forslag til IKT-strategi for høyere utdanning

Den nye IKT-strategien skal gi bedre kvalitet i høyere utdanning. Både i form av læring, men også at god utdanning blir tilgjengelig for flere. Forslaget blir derfor et viktig innspill i arbeidet med stortingsmeldingen om utdanningskvalitet.

Strategien skal dekke universitets- og høyskolesektorens behov, og bidra til å utnytte mulighetene IKT har for å heve kvaliteten. Målet er bedre læringsprosesser.

Oppnevningen av arbeidsgruppen var en oppfølging av tiltak som ble presentert i Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Delrapporten vil inngå i en helhetlig IKT-strategi for universitets- og høyskolesektoren som skal leveres til departementet i løpet av 2016.

Les delrapporten.