Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter