Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger

Fastsatt ved kgl. res. 21. juni 2013. Fastsatt med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) §§ 2, 11 og 16.

Fastsatt ved kgl. res. 21. juni 2013. Fastsatt med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) §§ 2, 11 og 16.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov