En himmel full av tilbud

Hausstätter, R. mfl. 2011

Kartlegging av masterstudier i tilknytting til grunnskolelærerutdannelsen med særlig vekt på tilbudet innen spesialpedagogikk. Rapport til Kunnskapsdepartementet januar 2011.

Kartlegging av masterstudier i tilknytting til grunnskolelærerutdannelsen med særlig vekt på tilbudet innen spesialpedagogikk.

Rapport til Kunnskapsdepartementet januar 2011.

Denne kartleggingen ble bestilt av Kunnskapsdepartementet fra Høgskolen i Lillehammer, blant annet for å kunne sammenlikne mastertilbudene (MA-tilbudene)  for lærere i dag med tilbudene som fantes i 2007, da forrige kartlegging ble utført.

Rapporten utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for vurderinger knyttet til spesialpedagogiske utdanninger i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap.

Departementet vil videre bruke materialet som grunnlag i prosessen med å vurdere overgang til femårig grunnskolelærerutdanning, varslet i St. meld. nr .  11 Læreren, rollen og utdanningen(2008-2009).

Dataene er samlet inn høsten 2010. Antallet MA-tilbud for lærere har økt betydelig på tre år. Det stilles spørsmålstegn ved om det store mangfoldet (115 ulike tilbud) er av det gode.  Antallet studieplasser har også økt betydelig.

Lærerutdanningsreformen har hatt innvirkning på hvilke studietilbud som utvikles. Det er et større fokus på fagdidaktiske MA-tilbud og andre MA- tilbud med en mer tydelig profesjonsrettet vinkling. I alt 16 institusjoner tilbyr en MA-utdanning innenfor det spesialpedagogiske området.

Ved studiestart i 2010 ble det i alt tatt opp 539 studenter på MA-studier i spesialpedagogikk. Hovedvekten av studentene som ble tatt opp hadde faglærer-, allmennlærer- eller førskolelærerutdanning fra før.