Endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene

Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og helseforetakene skal oppnevnes blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for helseforetak.

 

Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal også reduseres.

 

Det vil bli foretatt nødvendige endringer i vedtektene i forbindelse med foretaksmøtene for de regionale helseforetakene i januar 2014.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Frode Myrvold e.f

ekspedisjonssjef                                                                   Hilde Smedshammer

                                                                                              seniorrådgiver

 

Kopi til:

administrerende direktør RHF