Endringslov til folketrygdloven m.m.

LOV 2003-06-20 nr 55: Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tidsbegrenset uførestønad).

Se loven på lovdata.no