Endringslov til sjømannspensjonsloven

LOV 1993-01-29 nr 27: Lov om endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn.

Se loven på lovdata.no