Evaluering av HØYKOM

Statskonsult har på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet evaluert Høykomprogrammet. Programmet ble evaluert med særlig fokus på Høykom som strategisk virkemiddel og på programperioden fra 2005 - 2007.

Målet med evalueringen er først og fremst å utarbeide et grunnlag for å vurdere en eventuell videreføring av programmet når Høykom III utløper i 2007.

Høykomprogrammets hovedmål er å bidra til utvikling og fornying av offentlig forvaltning gjennom utbygging og bruk av bredbånd. Programmet skal, jf.  St.meld. nr 49 (2002-2003) Breiband for kunnskap og vekst, være et virkemiddel for å:

  • Bedre tilbudet av offentlige digitale tjenester til borgere og næringsliv.
  • Gi mer effektiv samhandling mellom offentlige virksomheter.
  • Gi bedre grunnlag for utbygging av infrastruktur til nytte for næringsliv og privatpersoner.

Last ned evalueringsrapporten:
Evalueringa av HØYKOM (PDF)
Statskonsult, 11.01.07