Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalen

Områderettet innsats mobiliserer i levekårsutsatte områder

I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen. Formålet er å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til og å vurdere om de bidrar til å oppnå målene for den delen av Groruddalssatsingen som handler om å skape stedsidentitet og tilhørighet blant befolkningen, bedre omdømme og gode sosiale og inkluderende møteplasser i boområdene og i sentra.

I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen.

Formålet er å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til og å vurdere om de bidrar til å oppnå målene for den delen av Groruddalssatsingen som handler om å skape stedsidentitet og tilhørighet blant befolkningen, bedre omdømme og gode sosiale og inkluderende møteplasser i boområdene og i sentra. Det vies en spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og resultater av områdeløft i fire områder med særskilte miljø- og levekårsutfordringer.