Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter –høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2011

Vår ref.:

Rambøll har på vegne av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjennomført en evaluering av Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid med særlig vekt på selskapets arbeid ved utekontorene. Evalueringsrapporten sendes med dette på høring.

Innovasjon Norge ble etablert i 2004 ved en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond(SND), Norges Eksportråd, Norges turistråd og Statens veilederkontor for oppfinnere. Innovasjon Norge er organisert som et særlovselskap som eies av staten og fylkeskommunene i fellesskap med 51 pst eierandel for staten ved Nærings- og handelsdepartementet og 49 pst eierandel for fylkeskommunene samlet. Delt eierskap ble implementert 1. januar 2010 som en følge av St. meld. nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – Regional framtid (forvaltningsreformen).

Innovasjon Norge har som hovedmål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse distrikter og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Med dette som utgangspunkt er det laget fire delmål, hvorav to er direkte knyttet til utekontorene og Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse:

• bidra til økt internasjonalisering av næringslivet i hele landet
• styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt.

Utekontorene skal imidlertid også bidra til måloppnåelse på de to andre delmålene knyttet til innovasjon og regional næringsutvikling.

Innovasjon Norge forvalter oppdrag fra NHD, KRD, LMD, FKD, UD og samtlige fylkeskommuner og fylkesmenn. Innovasjon Norges aktiviteter kan i hovedsak deles inn i fem hovedtyper: finansiering, nettverk, kompetanse, rådgiving og profilering.

Evalueringen følger i forlengelse av evalueringen av Innovasjon Norge som ble gjennomført av Econ Pöyry, Agenda Kaupang og Damvad i 2010. Evaluator vurderer Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid med særlig vekt på selskapets arbeid ved utekontorene, og gir anbefalinger knyttet til tjenestetilbud, organisering, kompetanse, samarbeid, og geografisk tilstedeværelse.

Fire spørsmål avgrenser evalueringens mandat:
• Hvordan treffer Innovasjon Norges internasjonaliseringstilbud behovet til norske bedrifter? Herunder om Innovasjon Norge besitter den riktige kompetansen, om kapasiteten er på riktig nivå og om tjenestene utfyller og ikke konkurrerer med det private aktører tilbyr.
• Er Innovasjon Norges kontakt med og tilbud til bedriftene organisert på en hensiktsmessig måte? Herunder om samspillet mellom hovedkontor, distriktskontorer og utekontorer bidrar til at bedriftene får et helhetlig tilbud?
• Er Innovasjon Norges samarbeid og arbeidsdeling med andre norske virkemiddelaktører i utlandet hensiktsmessig?
• Er Innovasjon Norge til stede i de riktige markedene sett i forhold til bedriftenes behov og målsettinger? Hvor bør Innovasjon Norge prioritere tilstedeværelse fremover?
Arbeidet med evalueringen ble igangsatt i april 2011 og det ble etablert en referansegruppe til å bistå evaluator i gjennomføringen av oppdraget. Norsk Industri, Energi Norge, Abelia, IKT-Norge, Norwegian Maritime Exporters, Green Business Norge og Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH – nå VIRKE) ble invitert til å oppnevne hver sin bedriftsrepresentant til referansegruppen. Også INTSOK, EFF, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, en representant for fylkeskommunene samt Utenriksdepartementet ble invitert til å delta.

Kort om hovedfunn og anbefalinger
Evaluator konkluderer med at Innovasjon Norges internasjonaliseringstjenester treffer små og mellomstore bedrifter i tidlig internasjonaliseringsfase på en god måte. Også større bedrifter og bedrifter som er mer modne på det aktuelle markedet opplever Innovasjon Norge som en nyttig samarbeidspartner, men tilbudet er mindre tilpasset denne gruppens behov. Bedriftenes behov relaterer seg i den innledende fasen i første rekke til praktisk og generell assistanse. Når bedriftene blir mer modne i markedet, øker også behovet for dypere assistanse, som forutsetter større grad av sektor- og markedskunnskap.

Utekontorene tilbyr i stor grad det bedriftene etterspør. Men mens noen tjenester (de generelle) er av god kvalitet, er andre (særlig de sektorspesifikke) av relativt mindre god kvalitet.

Evaluator peker på ulike kompetanser som kan forbedre de etterspurte tjenester. Sentral blant disse er ”kjennskap til aktører og selskaper i det eksterne markedet”. Slik kompetanse er en forutsetning for å kunne tilby nettverks- og koblertjenester av høy kvalitet – tjenester bedriftene ser på som viktige.

Utekontorene kan også gi bedriftene et bedre tilbud ved å forbedre sin sektorkompetanse. Men evalueringen vurderer samtidig at sektorkompetanse ikke bør prioriteres på bekostning av generalistkompetanse: Generelle tjenester av høy kvalitet hjelper bedriftene med å overkomme de innledende utfordringer på det aktuelle markedet, og setter dem i stand til å arbeide videre med andre tjenestetilbydere.

Det pekes på to interne grep som kan forbedre utekontorenes kompetanser – både de generelle og sektorspesifikke:
• Legge til rette for at utsendinger forblir på de aktuelle internasjonale markeder lenge nok til å bygge opp relevant kompetanse og nettverk, samtidig som de ikke blir så lenge at de mister innsikt i norsk næringsliv
• Forbedre kunnskapsdeling og kompetanseflyt internt i organisasjonen – mellom utekontorer, distriktskontorer og hovedkontor

Funnene i evalueringen tyder videre på at utekontorene generelt samarbeider godt med utenrikstjenesten på markeder der begge har fysisk tilstedeværelse. Samtidig framheves det at Innovasjon Norge med fordel kan forbedre kommunikasjon og samhandling med utenrikstjenesten i land der Innovasjon Norge ikke selv har fysisk tilstedeværelse.

Evalueringen framhever også at Innovasjon Norge med fordel kan styrke sin rolle som pådriver når det gjelder å rekruttere bedrifter til internasjonale aktiviteter. Innovasjon Norge kan i større grad integrere pådriverrollen i sitt mål- og resultatstyringssystem, slik at de ulike enhetene følges opp på dette.

Evalueringen viser videre at Innovasjon Norge ikke overlapper uhensiktsmessig med andre virkemiddelaktører i utlandet, men at det samtidig bør fokuseres på økt samhandling med slike aktører. Sentrale blant disse er INTSOK, INTPOW, Norges Forskningsråd, og Eksportutvalget for Fisk. Gjennom økt samarbeid med disse aktørene vil Innovasjon Norge i større grad kunne tilby gode tjenester også til bedrifter som har behov for assistanse som forutsetter særskilt sektorkompetanse.

Evalueringens funn tyder heller ikke på at Innovasjon Norges utekontorer fortrenger private aktører fra markedet i uhensiktsmessig utstrekning.

Til sist konkluderer evaluator med at Innovasjon Norges geografiske tilstedeværelse per i dag virker hensiktsmessig, men at bedriftenes interesse for ulike markeder kontinuerlig må vurderes – i samråd med ambassader og konsulater på dagens vekstmarkeder og andre virkemiddelaktører – slik at Innovasjon Norge hurtig kan etablere seg på vekstmarkeder som opplever tilstrekkelig aktivitet og interesse fra norske bedrifter.

Anmodning om innspill
Departementet ber om kommentarer til de anbefalinger og konklusjoner som fremkommer i evalueringen. Konkret ber vi om høringsinstansenes syn på selskapets samlede internasjonaliseringsinnsats, herunder på distriktskontor, hovedkontor og utekontor, samt kriterier for internasjonal tilstedeværelse.

Evalueringsrapporten er å finne i sin helhet på NHDs nettsider.

Frist for oversendelse av kommentarer og innspill settes til 25. november 2011.

 

Med hilsen


Birgit Løyland (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Marit Skulberg
seniorrådgiver

Utenriksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Intsok
Intpow
Landets Fylkeskommuner
Kommunenes Sentralforbund
Norges forskningsråd
SIVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Industri
Energi Norge
Virke
Green Business Norge
IKT Norge
Eksportutvalget for fisk
Abelia
Rederienes Landsforening
Norske Maritime Eksportører
Norges Rederiforbund

Til toppen