Evaluering av Omsorgsplan 2015

I Omsorgsplan 2015 (St.meld. nr. 25 (2005–2006)) ble det løftet fram fire satsingsområder for å stimulere kommunene til å håndtere framtidige pleie- og omsorgsutfordringer: nye årsverk, bygge og fornye heldøgns omsorgsplasser, økt kompetanse og styrking av demensomsorgen. Et av hovedvirkemidlene i Omsorgsplan 2015 var å sette de framtidige omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunal planlegging og stimulere kommunene til å utvikle lokale omsorgsplaner som en del av det helhetlige kommune- og økonomiplanarbeidet.

Evaluering er delt opp i tre delrapporter med en oppsummeringsrapport:

Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Faglig sluttrapport (pdf)

Delprosjekt A hadde som mål å studere kommunal planlegging (pdf)

  1. ved å gi en landsdekkende oversikt over omfanget av eksisterende omsorgsplaner og omsorgsplaner som er under utarbeidelse
  2. ved å gi en analyse av innholdet i og kvaliteten av omsorgsplanene
  3. ved å forklare variasjoner i omsorgsplanene

Delprosjekt B hadde som mål å studere kommunenes tilpasning av drifts- og investeringsnivået innenfor omsorgstjenestene (pdf)

  1. ved en nærmere beskrivelse av drifts- og investeringsnivået i perioden fram til 2015
  2. ved en nærmere analyse av forklaringer på kommunenes tilpasning basert på tradisjonelle tilbuds- og etterspørselsvariabler
  3. ved nærmere analyse effektene av virkemidlene i Omsorgsplan 2015

Delprosjekt C hadde som mål å studere variasjoner i (pdf)

  1. tjenestenes innhold, herunder differensiering av tilbudet i sykehjemmene, og innretning og omfang av hjemmetjenestene
  2. tjenestenes fordeling, blant annet om det skjer endringer i tjenestemottakernes alder og de helseproblemer som prioriteres
  3. kvaliteten i omsorgstjenestene.