F-02-20 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften - personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Kunnskapsdepartementet har gjort endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) §§ 13A-1 til 13A-3 og §§ 14-1 og 14-2 og §§ 14-5 til 14-8. Endringene innebærer at formålet med behandlingen av personopplysninger reguleres, herunder når statsborgermyndigheten kan viderebehandle personopplysninger for nye formål. Videre reguleres det hvem som er behandlingsansvarlig og bruk av automati-serte avgjørelser. Bestemmelsen om opplysningsplikt for kommunene endret, og det er tatt inn bestemmelser om opplysningsplikt for Politiets sikkerhetstjeneste, fylkeskommunene, universiteter, høyskoler, frittstående skoler og Kompetanse Norge.

Rundskriv F-02-20.pdf

Forskrift om endring i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven.pdf