F-4073 Tillegg nr.3 vedlegg 1 Protokoll

Protokoll

PROTOKOLL

År 2001, den 23. november og 14. desember ble det holdt forhandlingsmøter mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og lærerorganisasjonene om revisjon av særavtaler iht. protokoll av 13.10.01.

Følgende særavtaler ble revidert iht til protokoll av 13.10.01:

Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen

Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i grunnskolen

Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonale i skoleverket

Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen

Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen og i teknisk fagskole

Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, ferieloven og enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven

I tillegg ble partene enige om å revidere følgende særavtaler:

Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket

Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

Til stede på ett eller begge møtene:

Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet

Ulla Werner

John Røyrvik

Jan Stolp

Vidar Kåsin

Norsk Lærerlag

Ole Petter Blindheim

Torbjørn Buaas

Hans Petter Duerud

Lærerforbundet

Hans Erik Pettersen

Rasmus T. Gjestland

Arne Olav Kristensen

Skolenes landsforbund

Stein Grøtting

Else Hostvedt

Musikernes fellesorganisasjon

Maj-Liss Grynning Mydske

Stein Grøtting

Norsk Skolelederforbund

Olav Helge

Norsk sykepleierforbund

Bjørg Ranang

Anne Lystad

Norges Ingeniørorganisasjon

Terje Einar Larsen

Wencke Sartori Eide

Lærernes Yrkesforbund

Terje Einar Larsen

Wencke Sartori Eide

Norske Sivilingeniørers forening

Terje Mjøen

Norsk Naturforvalterforbund

Terje Mjøen

Norsk Lektorlag

Otto Kristiansen

Terje Mjøen

Avdelingsdirektør Ulla Werner ledet møtene.

Partene ble enige om å endre særavtalene slik det fremgår av vedlegg. Virkningstidspunktene for de enkelte avtaler fremgår av det enkelte vedlegg.

Felles protokolltilførsel

Partene forutsetter at den tekniske innfasingen av lønnstilleggene for undervisningsstillingene blir avklart snarest mulig. Det vises i den sammenheng til gjeldende særavtale av 13.10.01 der det bl.a. heter:

"Følgende tiltak iverksettes med virkning fra 01.01.02:

  • alle skoleledere og lærere får 1 lønnstrinn opprykk på A-tabellen."

med følgende fotnote:

"lønnstrinnshevingen gjelder alle stillinger (på lønnsplan 17.150 og 17.165) og alle stillingsinnehavere."

Partene forutsetter videre at uavhengig av den tekniske innfasingen av lønnstilleggene utbetales disse fra 1. januar 2002 i henhold til særavtale av 13.10.01.