Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2011

Departementene skal videreformidle disse fem fellesføringene til de underliggende etatene i 2011: Inkluderende arbeidsliv, brukerundersøkelser, lærlinger i staten, statistikk for antall arbeidsplasser og tilgjengeliggjøring av offentlige data.

Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 N av 14. mai 2009.

Departementene skal videreformidle følgende fem fellesføringer til de underliggende etatene i 2011: Inkluderende arbeidsliv, brukerundersøkelser, lærlinger i staten, statistikk for antall arbeidsplasser og tilgjengeliggjøring av offentlige data.

Vi viser også til Finansdepartementets(FIN) rundskriv R-113/2009 ”Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport” av 24. august 2009. Av punkt 2 i dette rundskrivet går det fram at FIN som hovedregel legger til grunn at fellesføringene innarbeides i tildelingsbrevene til de underliggende virksomhetene.

Departementene benytter teksten som står nedenfor når de skal videreformidle fellesføringene.

FAD understreker at fagdepartementene i 2011 skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på dem i den ordinære dialogen med virksomhetene.

Fellesføringene for 2011

 1. Inkluderende arbeidsliv
  ”IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.
  Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne.”
   
 2. Brukerundersøkelser
  ”Alle statlige etater skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige.
  Alle statlige virksomheter skal i årsrapporten rapportere om de har gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted. Overordnet departement videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som mulig i 2012.”
  Fellesføringen er en oppfølging av en tilsvarende føring for 2010.
   
 3. Lærlinger i staten
  ”Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2010.
  Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.”
   
 4. Statistikk for antall arbeidsplasser
  ”Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert”.
   
 5. Tilgjengeliggjøring av offentlige data
  ”Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med Referansekatalogen og FADs føringer på nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no.
  Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten”.


Alle fellesføringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2011.

 


Med hilsen

 

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
Ekspedisjonssjef
Asbjørn Seim
Avdelingsdirektør           


Kopi: Riksrevisjonen