Forelegging av planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Huken pukk- og asfaltverk, Oslo kommune.

Forelegging av planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Huken pukk- og asfaltverk, Oslo kommune.

Det vises til brev fra Oslo kommune av 22.10.08 vedrørende forelegging av forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Huken pukk- og asfaltverk. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har påpekt at den planlagte virksomheten kan komme i strid med nasjonale og regionale interesser og saken er derfor forelagt Miljøverndepartementet, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 7.

Miljøverndepartementets vurdering og anbefaling
Miljøverndepartementet viser til at det er fremmet forslag om ny markalov ved Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). Markalovens formål er å fremme friluftslivet, legge til rette for naturopplevelser, sikre Markagrensa, bevare landskap og ta hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Fravær av eller begrensning av støy er en grunnleggende forutsetning for å sikre Markas verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Lovforslaget forutsetter at Marka skal anses som LNF-område og at arealbruk i strid med dette formålet er forbudt, jf. § 4 og § 5. Forbudet innebærer at eksisterende næringsvirksomhet i Marka som hovedregel ikke kan utvides.

Den planlagte utvidelsen av pukk- og asfaltverket ligger i sin helhet innenfor markagrensa, jf. RPB om Marka og forslag til ny markalov. Det aktuelle området er en svært viktig inngangsport til Marka for store deler av Oslos befolkning. Miljøverndepartementet mener derfor at den planlagte utvidelsen av virksomheten er i strid med formålsbestemmelsene i ny markalov, herunder formålet om å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelser. Departementet mener derfor at Oslo kommune må vurdere om det er hensiktsmessig å sette i gang et planarbeid for en slik utvidelse.

Hvis Oslo kommune likevel velger å gå videre med planforslaget, må det i konsekvensutredningen legges særlig vekt på å utrede tiltakets virkninger på friluftsliv og naturopplevelser i området. Det må utredes avbøtende tiltak, herunder hvordan området kan bli satt i stand etter evt. uttak for å kunne tjene som fremtidig markaområde. Det må fremgå dokumentasjon som viser samfunnsnytten av tiltaket, med henblikk på behovet for uttak av nettopp denne mineralforekomsten. Alternative uttaksmuligheter må vurderes og beskrives.

Markaloven innebærer at reguleringsplaner som vedrører Marka må stadfestes av departementet for å være gyldige, jf. lovforslaget § 6 annet ledd. Departementet kan gjøre de endringer som anses nødvendig, og således påse at det ikke vedtas planer i strid med lovens formål, eller at natur- og friluftsverdier blir skadelidende.

Inntil Markaloven trer i kraft gjelder Forskrift om rikspolitisk bestemmelse om midlertidig markagrense for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Oslo og Akershus av 29. juni 2007 (RPB om Marka). RPB om Marka skal legges til grunn for nye reguleringsplaner innenfor forskriftens geografiske virkeområde, jf. bestemmelsen § 2, og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelser, jf. bestemmelsen § 6 annet ledd.

Med hilsen


Knut Grønntun (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
 Linda Lund
 rådgiver