Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3.1 nr. 5a (direktiv 2005/94/EF og vedtak 2006/415/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225). Endringer: Endret ved forskrifter 23 des 2008 nr. 1586, 19 jan 2016 nr. 51. Rettelser: 21.01.2014 (EØS-henvisning).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov