Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 7. mai 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 13-6.

 

                                                          I

§ 13-6-1 første ledd skal lyde:

1) Ved motregning i tilgodeskatt dekkes restanser i følgende rekkefølge:

a) utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt,

b) restskatt,

c) ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret,

d) terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall,

e) forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven,

f) utleggstrekk,

g) arbeidsgiveravgift,

h) finansskatt på lønn,

i) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til h foran,

j) underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven,

k) erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling,

l) bøter,

m) merverdiavgift og arveavgift,

n) øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven § 1-1,

o) krav om tilbakebetaling og administrative sanksjoner etter lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

p) feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad,

q) eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr,

r) andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2 og offentlige krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven § 1,

s) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav j til q foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen

                                                              II

Endringene under I trer i kraft straks.