Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike

Fastsatt av Finansdepartementet 17. januar 2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 17. januar 2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd

I.

I forskrift av 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

§ 1-1 første ledd nr. 3, 4 og 5 skal lyde:

3. finansieringsforetak, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 3,

4. morselskap som nevnt i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjoner nevnt i punkt 1, 2 eller 3,

5. finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i institusjoner som nevnt i punkt 1, 2 eller 3, og

§ 1-2 nytt annet ledd skal lyde:

Med IAS og IFRS i denne forskrift menes internasjonale regnskapsstandarder inntatt som vedlegg til forskrift av 17. desember 2004 nr. 1854 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

§ 1-3 skal lyde:

Institusjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, men som ikke har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven 3-9 annet ledd, jf. regnskapsloven § 3-9 tredje ledd annet punktum.

Institusjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4 og som har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd eller i samsvar med denne forskrift § 1-6. Tilsvarende gjelder institusjoner som er datterselskap av institusjoner nevnt i første punktum med unntak av institusjoner omfattet av første ledd.

Øvrige institusjoner skal utarbeide selskapsregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-6 eller i samsvar med ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

§§ 1-3a til 1-5 blir nye §§ 1-4 til 1-6.

§ 1-4 skal lyde:

Institusjoner som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, kan utarbeide konsernregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-6 eller i samsvar med ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

§ 1-5 skal lyde:

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21, § 8-28, § 9-1 og § 9-4.

§ 1-6 skal lyde:

Institusjoner som benytter adgangen i § 1-3 annet eller tredje ledd til å utarbeide selskapsregnskap etter denne paragraf, skal anvende de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

Institusjoner som benytter adgangen i § 1-4 til å utarbeide konsernregnskap etter denne paragraf, skal anvende de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

Nåværende §§ 2-la til 2-7 blir nye §§ 2-2 til 2-8.

§ 8-10 fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Norske selskaper skal angis med organisasjonsnummer.

Nåværende § 8-10 fjerde ledd tredje, fjerde og femte punktum blir nye fjerde, femte og sjette punktum.

§ 8-21 skal lyde:

Det skal opplyses om institusjonens kapitaldekning. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Ansvarlig kapital, jf. forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 (beregningsforskriften), skal spesifiseres på ren kjernekapital, hybridkapital, ansvarlig lånekapital, annen tilleggskapital, samt på fradrag.

Institusjonen skal offentliggjøre beregningsgrunnlaget, jf. forskrift av 14. desember 2006 nr. 1506 (kapitalkravsforskriften), for kredittrisiko fordelt på engasjementkategori, hvor verdipapiriseringer angis separat, samt for markedsrisiko og operasjonell risiko.

§ 8A-1 annet ledd skal lyde:

Følgende bestemmelser i denne forskrift gjelder: § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 8A-2, § 8A-3, § 8A-4, § 9-1, § 9-3 fjerde ledd og § 9-4.

II

Endringene trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2012 eller senere.

Til toppen