Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. § 8-1 og § 10-1.

I

§ 3-7 annet ledd skal lyde:

Foretak kan i årsregnskapet for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 velge å innregne og måle finansielle instrumenter i samsvar med IAS 39.

§ 4-4A skal lyde:

§ 4-4A. Presentasjon i henhold til IFRS 4.35B-4-35M

Foretaket kan i årsregnskapet for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 anvende adgangen i IFRS 4.35B-4.35M til å omklassifisere mellom resultatpostene 1-14 og resultatpost 15 for øremerkede finansielle eiendeler.

§ 4-4B skal lyde:

§ 4-4B. Presentasjon ved anvendelse av IAS 39 – post 15.1.1.1 og 15.2.1

For foretak som anvender IAS 39 i årsregnskapet for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 skal post 15.2.1 lyde:

15.2.1 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

§ 4-5A skal lyde:

§ 4-5A. Presentasjon ved anvendelse av IAS 39 – post 2.3.1

For foretak som anvender IAS 39 i årsregnskapet for 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 skal post 2.3.1 lyde:

2.3.1 Investeringer som holdes til forfall

II

Endringene under I trer i kraft straks.