Forskrift om endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

I

I forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 197 a første ledd lyde:

For behandling av søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse betales et gebyr på 1.100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om gruppearbeidstillatelse, jf. § 26, betales et gebyr på 1.100 kr pr. arbeidstaker. Ved første gangs søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i § 22 eller § 24 betales et gebyr på 3.000 kr. Ved søknad om bosettingstillatelse betales et gebyr på 1.600 kr.

II

Endringen trer i kraft 1. juni 2007.