Forskrift om endring i forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 23. november 2017 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 3 annet ledd og delegeringsvedtak 15. desember 1989 nr. 1241

Se forskriften på lovdata.no