Forskrifter

Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 8 annet ledd.

I

I forskrift 17. april 2020 nr. 820 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall gjøres følgende endring:

§ 4-2 første og annet ledd skal lyde:

(1) Tilskuddsmyndigheten skal uten hinder av taushetsplikt ha tilgang til enhver opplysning som skattemyndighetene, jf. skatteforvaltningsloven § 2-1 til § 2-6, og skattekontoret, jf. skattebetalingsloven § 2-1 første ledd, har eller mottar. Dette gjelder også opplysninger som skattemyndighetene har fått fra tredjeparter

(2) Det skal uten hinder av taushetsplikt gis opplysninger som har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen fra følgende offentlige myndigheter til tilskuddsmyndigheten:

  1. folkeregistermyndigheten om opplysninger av betydning for tilskuddsmyndighetens arbeid med tilskuddsordningen
  2. deltakende myndigheter i a-krimsentrene, herunder opplysninger om tips
  3. tollmyndighetene, om opplysninger av betydning for tilskuddsmyndighetens arbeid med tilskuddsordningen
  4. Brønnøysundregistrene, herunder opplysninger i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret
  5. Arbeidstilsynet, herunder opplysninger om brudd på permitteringsregler
  6. Mattilsynet, herunder opplysninger om aktører med risiko for misbruk av tilskuddsordningen
  7. Nav, herunder opplysninger fra Aa-registeret for informasjon knyttet til permitteringer, og opplysninger om aktører med risiko for misbruk av tilskuddsordningen
  8. Finanstilsynet, herunder opplysninger om autoriserte regnskapsførere og revisorer med merknader knyttet til bevillingen mv.
  9. andre offentlige myndigheter som gir tilskudd til foretak som følge av utbrudd av koronavirus
  10. andre offentlige myndigheter dersom opplysningene har betydning for forvaltningen av tilskuddsordningen

II

Endringen under I trer i kraft 1. november 2020.