Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2020 med hjemmel i lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall §§ 3 - 6, 8, 9, 10 og 14, og kgl.res. 17. april 2020.

Se forskriften på lovdata.no