Forskrift om endring i utlendingsforskriften (behandling av sikkerhetssaker mv.)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), §§ 5, 6, 10, 23, 24, 25, 26, 38, 64, 78, 83, 100, 105, 109, 126, 127, 128a, 129, 133, 134, 136 og139, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

I

I samtlige overskrifter som viser til lovens § 126 (generell hjemmel for forskriftsregulering) skal henvisningen endres til lovens § 139. De aktuelle overskriftene skal lyde:

I kapittel 1:
Definisjon av Schengensamarbeidet mv., jf. lovens § 139

I kapittel 5:
Lovens § 17. Bortvisning, jf. § 139

I kapittel 9:
Lovens § 40, § 41 og § 48, jf. § 139. Oppholdstillatelse for ektefeller og samboere

I kapittel 14:
Lovens § 71. Utvisningens virkning og varighet, jf. § 139
Lovens § 72. Vedtaksmyndighet i sak om utvisning, jf. § 139
Lovens § 139

I kapittel 15:
Lovens § 73. Absolutt vern mot utsendelse, jf. § 139

I kapittel 16:
Lovens § 77. Om Utlendingsnemnda, jf. § 139

I kapittel 17:
Lovens § 80. Forholdet til forvaltningsloven, jf. § 139
Lovens § 81. Utlendingens rett til å uttale seg, jf. § 139
Lovens § 90. Iverksetting av vedtak, jf. § 139
Lovens § 91. Ansvar for utgifter mv., jf. § 139
Lovens § 92. Rettshjelp, jf. § 139
Lovens § 107. Utlendingsinternat, jf. § 139
Lovens § 108 annet ledd bokstav b, jf. § 139

I kapittel 20:
Lovens § 139
Lovens § 140. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 1-9 første ledd skal lyde:
Vedtak om bortvisning og utvisning av en utlending med diplomatpass treffes av Utlendingsdirektoratet med mindre departementet beslutter at saken skal avgjøres av departementet, jf. lovens § 127 fjerde ledd.

§ 1-11 nytt sjette ledd skal lyde:
               Tillatelser i medhold av denne bestemmelsen kan nektes, eller det kan settes begrensninger eller vilkår, i medhold av § 6-35.

Overskriften «Lovens § 7. Særregler av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn» oppheves.

§ 1-17 oppheves. 

§ 1-18 oppheves.

§ 3-11 fjerde ledd skal lyde:
Lufthavntransittvisum kan nektes når det foreligger omstendigheter som ville gitt grunn til å nekte utlendingen adgang til riket eller opphold i medhold av lovens § 17 (bortvisning) eller § 66 (utvisning), jf. grenseforordningen artikkel 5.

Ny overskrift under § 6-34 skal lyde:
Lovens § 23, § 24, § 25 og § 26. Eksportkontroll mv.

Ny § 6-35 skal lyde:
§ 6-35. Eksportkontroll og andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi
Tillatelser og rettigheter i medhold av kapittel 6 kan nektes, uten en nærmere vurdering av om nektelse også kan skje i medhold av lovens § 126 første ledd, dersom
a) hensyn som nevnt i lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) § 1 første og annet ledd tilsier det,       
b) det er nødvendig for å gjennomføre tiltak som følger av lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler (sanksjonslova) og forskrifter gitt i medhold av denne, eller
c) det er nødvendig for å gjennomføre vedtak som følger av lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og forskrifter gitt i medhold av denne.

Tilsvarende kan det settes begrensninger eller vilkår. 

§ 8-1 første ledd siste punktum skal lyde:
Departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om at det skal gjøres unntak i visse tilfeller, jf. lovens § 128.

§ 8-2 første ledd siste punktum skal lyde:
På vedtakstidspunktet må det ikke foreligge forhold som nevnt i lovens § 66 eller § 126 annet ledd.

§ 8-2 annet ledd første punktum skal lyde:
Dersom et barn eller en utlending med barn i Norge ikke fyller vilkårene for beskyttelse etter lovens § 28 første ledd, han eller hun ikke kan utvises etter lovens § 66 eller § 126 annet ledd og deres klage på en søknad om beskyttelse ikke er avgjort av Utlendingsnemnda innen 15 måneder etter at saken kom inn til Utlendingsnemnda, kan oppholdstillatelse gis etter lovens § 38.

§ 12-1 første ledd bokstav d skal lyde:
d) det foreligger forhold som beskrevet i barneloven § 40 annet ledd.

§ 12-1 første ledd bokstav e oppheves.

§ 12-4 annet ledd bokstav b skal lyde:
b) innehaveren utvises etter lovens § 126 annet ledd,

§ 12-4 tredje ledd bokstav a skal lyde:
a) det inntrer forhold som nevnt i § 12-1 første ledd bokstav a eller b.

§ 14-2 annet ledd skal lyde:
Innreiseforbud gitt i medhold av lovens § 66 første ledd bokstav a, d og annet ledd, kan gis for ett år, to år eller fem år. Innreiseforbudet kan likevel gis for mer enn fem år når offentlig orden gjør det nødvendig, eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

§ 14-5 femte ledd skal lyde:
Forhåndsvarsel om utvisning med hjemmel i lovens § 66 annet ledd bokstav a kan gis samtidig med vedtak som fastsetter en frist for frivillig utreise i medhold av lovens § 90 femte ledd.

§ 16-4 første ledd skal lyde:
Saker etter lovens § 76 tredje ledd skal avgjøres i stornemnd.

§ 16-5 første og annet ledd skal lyde:
§ 16-5. Saksbehandlingen i saker etter lovens § 76 tredje ledd

Forvaltningsloven gjelder ved Utlendingsnemndas behandling av saker etter lovens § 76 tredje ledd, med mindre annet er fastsatt i forskriften her. Utlendingsnemndas vedtak i slike saker kan ikke påklages.

Dersom departementet beslutter at Utlendingsdirektoratets vedtak skal overprøves, legges saken fram for direktoratet, som skal foreta de undersøkelsene saken gir grunn til. Kommer Utlendingsdirektoratet til at vedtaket er ugyldig, kan direktoratet oppheve vedtaket og behandle saken på nytt. Dersom fristen på fire måneder for å overprøve vedtaket ikke er oppfylt, jf. lovens § 76 tredje ledd, skal Utlendingsdirektoratet avvise saken.

§ 16-6 overskriften og første ledd skal lyde:
§ 16-6. Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter lovens § 76 tredje ledd

Dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt, jf. lovens § 76 tredje ledd, skal den nemndlederen som har saken, avvise saken. Utlendingsnemnda er ikke bundet av at Utlendingsdirektoratet har ansett vilkårene for å foreligge. Utlendingsnemndas vedtak om å avvise saken kan ikke påklages.

§ 17-7f første ledd skal lyde:
Politiet skal etter anmodning fra norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda eller departementet gi vandelsopplysninger, jf. annet ledd, om utlendingen i sak om
a) visum etter lovens § 10,
b) utelukkelse fra retten til anerkjennelse som flyktning etter lovens § 31,
c) oppholdstillatelse etter lovens § 38,
d) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, jf. § 59,
e) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, jf. § 59,
f) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,
g) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,
h) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63,
i) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64,
j) tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120,
k) bortvisning etter lovens § 17 og § 121,
l) utvisning etter lovens § 66 til § 68, § 122 og § 126 annet ledd, og
m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd eller forskriftens § 1-1 tiende ledd, § 1-2 annet ledd og § 1-10 tredje ledd.

§ 17-7g og tilhørende overskrift («Lovens §128a. Utveksling av opplysninger mellom offentlige organer») oppheves.

§ 17-14 første ledd første punktum skal lyde:
Når det foreligger vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsettes frist for frivillig utreise, jf. lovens § 90 femte ledd, av politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda.

§ 17-14a skal lyde:
Vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, jf. lovens § 90 femte ledd, innebærer at utlendingen må forlate Schengenområdet, med mindre utlendingen har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i et annet Schengenland.

§ 17-18 første ledd skal lyde:
Enslig mindreårig asylsøker har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i rimelig tid før Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken. Det samme gjelder for utlending som søker beskyttelse, når utelukkelse etter § 31 kan bli utfallet, jf. lovens § 92 annet ledd.

§ 18-4 annet ledd skal lyde:
Fingeravtrykk av en utlending som har fått endelig avslag på en asylsøknad eller en tillatelse for øvrig, eller som blir bortvist eller utvist fra riket, skal slettes når det er gått fem år fra vedtakstidspunktet der vedtaket er iverksatt, og før dette dersom utlendingen oppnår statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac-samarbeidet. I tilfeller hvor grunnleggende nasjonale interesser gjør seg gjeldende, gjelder § 19 A-6.

§ 18-4 fjerde ledd skal lyde:
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk tatt i medhold av § 18-1 første og tredje ledd skal slettes. Avtrykk som ikke er slettet tidligere, skal slettes ti år etter siste registrering. I tilfeller hvor grunnleggende nasjonale interesser gjør seg gjeldende, gjelder § 19 A-6.

§ 18-12 første ledd skal lyde:
En utlending som nevnt i lovens § 105 første ledd bokstav a til d og § 130 første ledd, kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav d, kan besluttes når utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

§ 18-12 a skal lyde:
En utlending som pågripes og fengsles i medhold av lovens § 106 første ledd, jf. også § 130 annet ledd, og som ikke plasseres i utlendingsinternat, skal som hovedregel holdes adskilt fra andre innsatte. Dette gjelder likevel ikke utlending som er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon.

§ 18-13 annet ledd skal lyde:
Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer
- § 1-1 tiende ledd
- § 1-2
- § 1-10 tredje ledd
- § 4-5
- § 4-8
- § 4-9
- § 4-15
- § 4-24 første til fjerde ledd og sjette ledd.
- § 4-25 første, tredje og fjerde ledd
- § 4-27
- § 4-28
- § 12-4 første, annet og tredje ledd
- § 12-8
- § 12-13 annet ledd
- § 12-16
- § 12-17 annet ledd
- § 12-18
- § 17-7 første ledd
- § 17-21 annet ledd
- § 18-12 første, annet og tredje ledd.

§ 19-2 første ledd bokstav c skal lyde:
c) for dem som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, gjelder lovens kapittel 14 bare innenfor rammen av hva som er nødvendig av hensynet til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 122.

§ 19-2 sjuende ledd bokstav d skal lyde:
d) lovens § 129 femte ledd om iverksetting av vedtak gjelder når anvendelse av bestemmelsen er forenlig med hensynet til offentlig orden eller sikkerhet, jf. lovens § 122 og forskriftens § 19-29,

§ 19-2 niende ledd skal lyde:
For utlendinger som er omfattet av lovens kapittel 13, gjelder kapittel 15 i loven.

Første underoverskrift under kapittel 20 (Avsluttende bestemmelser), skal lyde:
Lovens § 139

Andre underoverskrift under kapittel 20 (Avsluttende bestemmelser), skal lyde:
Lovens § 140. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Nytt kapittel 19A skal lyde:
Kapittel 19A. Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn 

Lovens § 126. Betydningen av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn i saker etter utlendingsloven
§ 19A-1 Særregler av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser 
En utlending som skal tiltre stilling som kan gi kjennskap til spørsmål av betydning for landets forsvar eller sivile beredskap eller som for øvrig er av sikkerhetsmessig betydning, skal bare gis oppholdstillatelse etter at de sikkerhetsmessige forhold er nærmere vurdert. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering, må det avklares at nødvendig klarering foreligger. Forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet § 3-3 får anvendelse. Dersom oppholdstillatelse gis, kan det settes begrensninger eller vilkår for tillatelsen.

For øvrig kan oppholdstillatelse avslås eller det kan settes begrensninger eller vilkår dersom oppholdet kan medføre kjennskap til forhold som nevnt i første ledd. Tilsvarende gjelder dersom oppholdet av andre grunner kan medføre en sikkerhetsrisiko.

Dersom det er grunn til å anta at en utlending som har rett til permanent oppholdstillatelse, jf. lovens § 62, vil ta arbeid ved virksomhet som nevnt i første ledd, kan det settes som begrensning i den permanente oppholdstillatelsen at slik stilling ikke tiltres.

§ 19A-2 Fritt rettsråd
Utlending som har søkt oppholdstillatelse etter lovens § 28 eller har påberopt seg vernet mot utsendelse etter § 73, har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i rimelig tid før Utlendingsdirektoratet eller departementet fatter vedtak i saken dersom saken kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. § 17-18 annet ledd gjelder tilsvarende.

Lovens § 127.  Vedtaksmyndighet
§ 19A-3. Når saker skal forelegges departementet
Departementet gir retningslinjer om når saker skal forelegges departementet, herunder om når vurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste eller Utenriksdepartementet skal sendes via departementet, jf. lovens § 127 annet ledd.

§ 19A-4. Vurderinger gitt av Politiets sikkerhetstjeneste og Utenriksdepartementet
Når Politiets sikkerhetstjeneste eller Utenriksdepartementet gir en vurdering, jf. lovens § 127 annet ledd, skal det fremgå om vurderingen bygger på graderte opplysninger som ikke fremlegges. 

Det som er fastsatt i første ledd gjelder ikke dersom Politiets sikkerhetstjeneste eller Utenriksdepartementet kommer til at saken ikke berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Lovens § 128 a. Utveksling av opplysninger mellom offentlige organer
§ 19A-5 Politiets sikkerhetstjeneste
Uten hinder av taushetsplikt kan Politiets sikkerhetstjeneste få tilgang til (rett til direkte søk etter) personopplysninger som utlendingsforvaltningen registrerer for å ivareta regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket. Tilgangen skal benyttes innenfor rammen av politiloven § 17b og kun i det omfang opplysningene må antas å ha betydning for arbeidet med å forebygge eller etterforske forhold som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

§ 19A-6 Sletting av fingeravtrykk, jf. §§ 100 og 139
Dersom vedtak som nevnt i § 18-4 annet ledd første punktum er begrunnet i hensynet til grunnleggende nasjonale interesser, eller hensynet til grunnleggende nasjonale interesser for øvrig tilsier det, skal utlendingens fingeravtrykk ikke slettes. 

Lovens § 129 Klageadgang mv.
§ 19A-7 Avgjørelse i Utlendingsnemnda
Selv om Utlendingsdirektoratet ikke har lagt vekt på grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i et vedtak som er påklaget til Utlendingsnemnda, kan Utlendingsnemnda avgjøre saken etter bestemmelser som gjelder slike hensyn. Det er en forutsetning at det ikke er tale om en ny sak som må avgjøres av Utlendingsdirektoratet i første instans.

I tilfeller som nevnt i første ledd kan departementet beslutte å tre inn som klageinstans.

Lovens § 133. Oppnevning av særskilt advokat
§ 19A-8. Hvem som kan oppnevnes som særskilt advokat
Oslo tingrett utpeker en gruppe advokater som skal sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Ved oppnevning av særskilt advokat etter lovens § 133 skal en advokat fra gruppen benyttes, med mindre departementet samtykker i at en advokat utenfor gruppen oppnevnes.

Dersom sakens art eller omfang tilsier det kan retten, etter begjæring fra den særskilt oppnevnte advokaten, oppnevne en eller flere advokater til å bistå i saken.

Advokaten som oppnevnes etter bestemmelsen her, må sikkerhetsklareres for høyeste nivå før oppnevning finner sted.

Lovens § 134. Den særskilte advokatens rolle
§ 19A-9.  Tilgang til bevis
Den særskilte advokaten skal gis innsyn i bevis som nevnt i lovens § 133 straks oppnevning har funnet sted. Advokaten skal uten ugrunnet opphold gjøre seg kjent med bevisene.

§ 19A-10. Dokumenthåndtering mv.
Den særskilte advokaten skal behandle saken i et sikkerhetsrom i rettens lokaler. Dokumenter som inneholder gradert informasjon skal ikke fjernes fra rommet.

Departementet kan i den enkelte sak samtykke i at det gjøres unntak fra kravene i første ledd.

Lovens § 136. Kommunikasjon mellom den særskilte advokaten, utlendingen og dennes ordinære prosessfullmektig

§ 19A-11. Kommunikasjon
Den særskilte advokaten kan skriftlig bekrefte at vedkommende har mottatt skriftlig henvendelse, jf lovens § 136 første ledd.

Den særskilte advokaten kan uttale seg om den praktiske gjennomføringen av hovedforhandlingen i saksforberedende rettsmøte som avholdes i medhold av tvisteloven §§ 9-4 og 9-5, selv om den ordinære advokaten er til stede.

Etter begjæring kan departementet samtykke i annen kommunikasjon mellom den særskilte advokaten og utlendingen eller dennes ordinære prosessfullmektig. Departementet kan sette vilkår for samtykket.

§ 19A-12  Overgangsbestemmelser
Utlendingsloven kapittel 14 gjelder for saker hvor det 1. januar 2014 ikke foreligger en endelig forvaltningsavgjørelse eller en rettskraftig avgjørelse fra domstolen.

I en sak som nevnt i første ledd hvor det er fattet negativt vedtak etter instruks fra departementet, og hvor fristen ikke er utløpt, gjelder utlendingsloven § 129 annet ledd og de øvrige reglene for klagebehandling i domstolen. Vedtaket må bringes inn for domstolen innen én måned fra det tidspunkt lovens kapittel 14 trer i kraft.

 

II

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2014.

 

Til toppen