Forskrift om endring i utlendingsforskriften (visumfrihet for anerkjente flyktninger, statsløse, andre uten statsborgerskap som er bosatt i et eu-land og skoleelever på klassetur i følge med lærer)

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. februar 2007 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 25, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 761.

I

I forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 105 ny bokstav k og l lyde:

k) anerkjent flyktning og statsløs og andre uten statsborgerskap som er bosatt i et EU-land og som er innehaver av et reisedokument utstedt av dette landet,

j) visumpliktig skoleelev som er bosatt i et EU-land som har implementert Rådsbeslutning 94/795, når denne reiser på klassetur i følge med lærer fra vedkommende skole.

II

Endringen trer i kraft 5. mars 2007.