Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endringar i forskrift av 11. desember 2015 nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane

Fastsett ved kgl.res. 19. februar 2016 med heimel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 2-1 og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 16. Fremma av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no