Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (behandlingsgebyer ved søknad om reisebevis og utlendingspass)

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 25. januar 2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 89, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

 

I

 

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 17-11 skal lyde:
 

§ 17-11. Behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass
          Ved søknad om utlendingspass fra utlending som har fått oppholdstillatelse på annet grunnlag enn en søknad om beskyttelse, eller ved søknad som fremsettes av en utlending som tidligere har fått avslag på søknad om utlendingspass, betales et gebyr på 1 100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Det samme gjelder ved fremsettelse av søknad om reisebevis eller utlendingspass når tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass har gått tapt eller er skadd. For barn betales halvt gebyr.
          Ved søknad om fornyelse av reisebevis eller utlendingspass betales et gebyr tilsvarende det beløp som er fastsatt i passloven § 3 fjerde ledd.
          I særlige tilfeller kan vedtaksmyndigheten frafalle krav om gebyr etter annet ledd.

          Ved søknad om utlendingspass fra utlending som ikke kan skaffe seg pass eller annet reisedokument fra sitt hjemland eller annet land, til bruk for enkeltreise for frivillig retur til hjemlandet med Den Internasjonale Organisasjon for Migrasjon (IOM) eller annen assistert frivillig retur, betales ikke gebyr.

 

 

II

 

 

 

 

Endringene trer i kraft 1. februar 2011.

Til toppen