Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (asylsøkeres adgang til arbeid)

Fastsatt av justis- og beredskapsdepartementet 13. april 2018 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 94 og 139, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582. 

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) skal § 17-24 annet ledd lyde:

Det gjøres unntak fra kravet til dokumentasjon i første ledd for søkere som kommer fra land som ikke utsteder reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Det kan gjøres unntak fra kravet til dokumentasjon i første ledd for søkere som deltar i et integreringsfremmende program. Departementet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke program som omfattes.  

II

Forskriften trer i kraft 14. mai 2018. 

III

Forskriften oppheves 14. mai 2021.