Forsiden

Forskrift om godkjennelse av vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser

Fastsatt av Finansdepartementet 1.12. 2015 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 7-10 annet ledd

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for finansforetak og finansstiftelser.

Vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser kan gjennomføres uten særskilt godkjennelse, med mindre denne forskriften stiller krav om godkjennelse.

 

§ 2 Krav om godkjennelse av vedtektsendringer

Krav om godkjennelse av vedtektsendringer etter finansforetaksloven § 7-10 første ledd gjelder vedtektsbestemmelser om:

a)      foretakets formål og den virksomheten foretaket skal drive,

b)      at ikke alle aksjer skal gi lik rett i foretaket,

c)      forbud mot pantsettelse av aksjer,

d)      overføring av generalforsamlingens rett til å velge styre til andre,

e)      at inntil halvdelen av styret velges av andre enn generalforsamlingen,

f)       strengere krav til flertallsbeslutninger i styret enn alminnelig flertall,

g)      bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning, dersom foretaket ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte,

For finansforetak som ikke organiseres som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, gjelder kravet om godkjennelse av vedtektsendringer også vedtektsbestemmelser om:

a)      foretaket skal ha adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis,

b)      hvordan overskudd skal anvendes og underskudd skal dekkes, samt regler for fastsettelse av utbytte dersom foretaket skal kunne gi utbytte på kapitalen i grunnfondet,

c)      hvordan foretaket skal avvikles og foretakets kapital disponeres ved avvikling,

d)      bestemmelser som begrenser retten til å overdra eller pantsette egenkapitalbevis,

e)      at underskudd i gjensidige livsforsikringsforetak eller kredittforeninger ikke skal utliknes på medlemmene.

For gjensidige forsikringsforetak gjelder kravet om godkjennelse av vedtektsendringer også vedtektsbestemmelser om:

a)      det antall forsikringer og den samlede forsikringssum som skal være tegnet for at foretaket skal kunne starte virksomhet,

b)      reglene for medlemskap og medlemmenes innbyrdes ansvar for foretakets forpliktelser,

c)      medlemmenes forpliktelser til å innbetale medlemsinnskudd og fremtidige innbetalinger til grunnfondskapitalen

For kredittforening gjelder kravet om godkjennelse av vedtektsendringer også regler for medlemskap og i tilfelle regler om medlemsinnskudd, medlemmenes ansvar for foretakets forpliktelser og deres ansvar innbyrdes.

 

§ 3 Krav om godkjennelse av vedtektsendringer for finansstiftelser

Krav om godkjennelse av vedtektsendringer etter finansforetaksloven § 12-20 annet ledd gjelder vedtektsbestemmelser om:

a)      stiftelsens formål og den virksomhet stiftelsen skal drive,

b)      stiftelsens grunnfondskapital og hvordan stiftelsens midler skal plasseres,

c)      hvordan stiftelsen skal avvikles og stiftelsens formue skal disponeres ved avvikling.

 

§ 4 Krav om godkjennelse av vedtektsendringer for samvirkeforetak som driver virksomhet som finansforetak

Krav om godkjennelse av vedtektsendringer for samvirkeforetak som driver virksomhet som finansforetak, gjelder vedtektsbestemmelser om:

a)      foretakets formål og den virksomheten foretaket skal drive,

b)      størrelsen på eventuelle andelsinnskudd, om de skal forrentes, og om de skal tilbakebetales ved utmeldelse,

c)      om det skal betales medlemskontingent,

d)      hvordan årsoverskuddet skal disponeres

 

§ 5 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.