Forskrift om kaseiner og kaseinater

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. mai 2017 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 og § 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 32 (direktiv 83/417/EØF sist endret ved forordning (EF) nr. 1332/2008 og direktiv (EU) 2015/2203).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov