Forskrift om kommunal pensjonsordning for rettssubjektet Den norske kirke

Fastsatt av Finansdepartementet 12. juni 2024 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet § 4-1 tredje ledd.

I

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) skal
§ 9-2 lyde:

§ 9-2 Utfyllende regler om virkeområdet for loven kapittel 4

Rettssubjektet Den norske kirke kan frem til 1. januar 2040 ha kommunal pensjonsordning for sine ansatte i henhold til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 4.


II

Forskriften trer i kraft straks.