Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 2. april 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 9, § 10, § 12, § 11, § 14, § 15 og § 17 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 48 (forordning (EF) nr. 767/2009 endret ved forordning (EU) nr. 939/2010), nr. 50 (forordning (EU) 454/2010) og nr. 51 (forordning (EU) nr. 68/2013). Endringer: Endret ved forskrifter 1 nov 2011 nr. 1069, 2 mai 2012 nr. 396, 29 okt 2013 nr. 1275. Rettelser: 09.08.2011 (forordninger i pdf erstattet med html-versjoner).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov