Forskrift om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23.10.1015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 7.

I

Forskrift 1. juli 2013 nr. 809 om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann oppheves.

II

Endringene trer i kraft straks.