Historisk arkiv

Forenkler regelverk for fiskeoppdrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

– opphever eierkontrollforskrift

Fiskeriministeren fjerner i dag særregler som regulerer eierskap i havbruksnæringen.

- Jeg vil at oppdrettsnæringen skal ha like gode rammebetingelser som resten av næringslivet. Å fjerne unødvendige særreguleringer betyr forenkling og mindre byråkrati, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Endringen innebærer at det ikke lenger vil stilles krav om søknad om erverv av 15 prosent eller mer av produksjonskapasiteten i Norge. Dette vil lette forvaltningens oppgaver med tilsyn og kontroll med hvor stor andel av produksjonskapasiteten i Norge enkeltselskaper har.

Samtidig vil rapporteringsbyrden reduseres for selskap som omfattes av dagens regulering. Fiskeriministeren påpeker at oppdrettsnæringen vil være omfattet av det samme konkurranseregelverket som øvrig norsk næringsliv.

- Oppdrettsnæringen bør få regulere produksjon og bearbeiding ut fra markedsmessige hensyn, fremfor faste krav som er satt av det offentlige. Dette vil kunne gjøre havbruksnæringen bedre rustet i den internasjonale konkurransen på lang sikt, sier fiskeriministeren.

- Jakten på forenklinger som kan fjerne byråkrati og styrke konkurransekraften til norsk fiskeri- og havbruk fortsetter. Dette er en næring som konkurrerer i et globalt marked der vi er nødt til å være konkurransedyktige, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.