Forskrift om oppheving av forskrift om beregning og trekk av sjømannskatt m.v

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 21. mars 1947 nr. 2 om skattlegging av sjømenn § 9.

I

Forskrift 1. juli 1971 nr.1 om beregning og trekk av sjømannskatt m.v. oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks.