Forskrift om opptak i retten

Fastsatt ved kgl.res. 28. september 2018 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker §§ 23, 28 og 331, og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister §§ 13-7, 14-7, 23-2 og 24-1. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

1. Virkeområde

Forskriften gjelder opptak foretatt av retten i rettsmøter etter straffeprosessloven § 23 og tvisteloven § 13-7.

Forskriften gir regler om opptaket, jf. straffeprosessloven § 23 sjette ledd annet punktum og tvisteloven § 13-7 sjette ledd annet punktum, avspilling av opptak i stedet for direkte forklaringer for retten, jf. straffeprosessloven § 331 femte ledd, tvisteloven § 23-2 fjerde ledd og § 24-1 fjerde ledd, og avspilling av opptak ved vurderingen av om en anke skal nektes fremmet.

 

2. Opptak i rettsmøter

Når retten foretar opptak etter straffeprosessloven § 23 eller tvisteloven § 13-7, skal opptaket foretas som lyd- og bildeopptak dersom det er utstyr for det. Er det bare utstyr for lydopptak, skal det foretas lydopptak.

Når det foretas lyd- og bildeopptak, bør partene opplyses om at opptaket kan bli spilt av for helt eller delvis å tre i stedet for direkte forklaringer i en eventuell ankeforhandling etter § 6.

 

3. Oppbevaring

Opptak skal oppbevares forsvarlig av domstolen og så langt det er mulig sikres mot manipulering, spredning og misbruk. Opptak av anonym vitneførsel skal av domstolen oppbevares etter reglene i beskyttelsesinstruksen på samme måte som dokumenter med beskyttelsesgrad STRENGT FORTROLIG.

For opptak fra avsluttede straffesaker gjelder politiregisterforskriften § 25-3.

 

4. Innsyn og utlån

I saker som er under behandling rettes krav om innsyn til domstolen som har foretatt opptaket. I avsluttede sivile saker rettes krav om innsyn til tingretten som oppbevarer opptaket.

Opptak omfattes ikke av allmennhetens innsynsrett etter tvisteloven § 14-2. Allmennheten kan likevel gis innsyn i opptak dersom det foreligger særlige grunner og det ellers er forsvarlig.

Innsyn gjennomføres i domstolen eller ved utlån. Utlån av opptak til partene, den som har fått sin forklaring tatt opp, eller den som har fått innsyn etter annet ledd annet punktum, kan begrenses til å omfatte lydopptak. Retten kan sette vilkår for utlån.

For opptak fra avsluttede straffesaker gjelder politiregisterforskriften kapittel 27.

 

5. Avspilling ved vurderingen av om en anke skal nektes fremmet

Ankedomstolen kan spille av opptak foretatt i underinstansen når den vurderer om en anke skal nektes fremmet. Avspillingen bør begrenses til det som anses relevant for vurderingen.

 

6. Avspilling i ankeforhandlingen

Lyd- og bildeopptak retten har foretatt av forklaringer avgitt i hovedforhandling skal helt eller delvis spilles av for å tre i stedet for direkte forklaringer i en ankeforhandling, med mindre dette vil stride imot hensynet til forsvarlig saksbehandling.

Ankedomstolen skal så tidlig som mulig under saksforberedelsen ta stilling til om det er forsvarlig at opptaket spilles av i ankeforhandlingen i stedet for direkte forklaringer. Partene skal gis anledning til å uttale seg om spørsmålet. Ankedomstolen kan beslutte at det skal holdes rettsmøte om spørsmålet under saksforberedelsen.

Avspillingen bør begrenses til den del av bevisbedømmelsen som bestrides. Skal opptak suppleres med direkte forklaringer, spilles opptaket som hovedregel av før forklaringene avgis.

Bestemmelsen gjelder bare for de domstoler Domstoladministrasjonen bestemmer.

 

7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2018. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. november 1985 nr. 1911 om lydopptak ved rettens behandling av en straffesak og forskrift 10. mars 1997 nr. 1097 om prøveordning med lydopptak av hovedforhandling i straffesaker.