Forslag om endring av aktivitetsforskriften § 31 tredje ledd og ny bestemmelse om nattarbeid i rammeforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2009

 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementete
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Landsorganisasjonen i Norge, LO
 • Industri Energi
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
 • SAFE
 • Akademikerne
 • Unio
 • Lederne
 • NITO
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
 • Norsk Industri
 • Oljeindustriens Landsforening, OLF
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • KS

Til toppen