Forslag til endring i politiloven §18 - krav om uttømmende og utvidet politiattest for ansettelse i politiet og for personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være ansatt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2014

Vår ref.: 13/6217 - NNO

Se adresseliste
 

         

 

 

 

 

 

    

Deres ref.

Vår ref.

Dato

 

13/6217 - NNO

16.01.2014

 

Høring – forslag til endringer i politiloven § 18

 

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 18. Forslaget til endring innebærer at det kan kreves fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest fra personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være tilsatt, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør for politiet. I tillegg presiseres at det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest for ansettelse i politiet.

Det bes om eventuelle merknader innen 27. februar 2014. Merknader bes også sendt til nina.norby@jd.dep.no. Av hensyn til sakens fremdrift kan utsatt høringsfrist ikke påregnes.

 

Med hilsen

 

 

Birgitte Ege

avdelingsdirektør

 

Nina Helene Norby

rådgiver

 

 

 

 

 

Høring – forslag til endringer i politiloven § 18 – krav om uttømmende og utvidet politiattest for ansettelse i politiet og for personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være ansatt

1. Innledning

Departementet foreslår endringer i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 18 slik at det kan kreves fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest etter politiregisterloven § 41 for personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet uten å være tilsatt, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør for politiet. På uttømmende og utvidet politiattest anmerkes alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd, og også verserende saker anmerkes.

I rundskriv G 49/2000 om utferdigelse av politiattest til annet bruk enn strafferettspleien – Politiets Datatjeneste er det gitt særskilt tillatelse til å utstede politiattest for enkelte grupper av personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være ansatt. Departementet foreslår en generell hjemmel i politiloven § 18 til å utstede uttømmende og utvidet politiattest til personer som skal utføre arbeid for politiet eller en tjenesteleverandør for politiet, slik at forslaget ikke begrenses til de grupper som er omhandlet i rundskrivet.

Departementet foreslår også en endring i politiloven § 18 første ledd slik at det fremgår av bestemmelsen at personer som skal ansettes i politiet eller påtalemyndigheten skal fremlegge uttømmende og utvidet politiattest til bruk for kontrollen av om vedkommende tilfredsstiller kravet om plettfri vandel. Den foreslåtte endringen innebærer kun en presisering av gjeldende rett. 

 

2. Gjeldende rett

2.1 Vandelskravet i politiloven

Politiloven § 18 regulerer vilkår for ansettelse i politiet. Etter bestemmelsen må den som skal ansettes i politi- og lensmannsetaten, herunder Politidirektoratet, ha «plettfri vandel». Vandelskravet gjelder for alle som er ansatt i etaten, og er ikke knyttet til om vedkommende har politimyndighet. Politiloven § 18 sier ikke noe om adgangen til å innhente politiattest, men kravet til plettfri vandel har vært forutsatt å hjemle innhenting av uttømmende og utvidet politiattest.

Dagens bestemmelse stiller ikke krav til plettfri vandel for personer som gjør tjeneste for politiet uten å være ansatt, selv om de utfører tilsvarende oppgaver som ansatte. Det er heller ikke etter gjeldende rett adgang til å kreve fremleggelse av politiattest for denne gruppen.

2.2 Rundskriv G 49/2000

I rundskriv G 49/2000 ga Justisdepartementet med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5 adgang til utstedelse av politiattest ved tilsettinger og lignende i Politiets Datatjeneste. Ordningen gjelder personer som gis autorisasjon for tilgang til politiets registre, personer med såkalte «overordnede rettigheter», dvs. brukerstøttefunksjoner, og personer som arbeider med utvikling og drift av datasystemer, og personer under opplæring. Etter rundskrivet kan det etter omstendighetene også stilles krav om politiattest ved innbeordringer, engasjementer og antagelse av vikarer, i tillegg til eksterne leverandører, konsulenter og innleide vikarer til Politiets Datatjeneste. Forutsetningen i rundskrivet er at personene får tilgang til politiets registre uten at det stilles krav til autorisasjon. Rundskrivet hjemler ikke utstedelse av politiattest til andre som på grunn av sitt arbeidsforhold må ha tilgang til virksomhetens lokaler.

Strafferegistreringsforskriften oppheves med virkning fra 1. juli 2014. Politiattesthjemler i form av rundskriv med hjemmel i strafferegistreringsforskriften vil etter dette tidspunkt ikke lenger være gyldige. Hjemmelen for utstedelse av politiattest i rundskriv G 49/2000 må derfor videreføres i lov eller forskrift, jf. politiregisterloven § 36, som stiller krav om at vandelskontroll må være hjemlet i lov eller forskrift.

2.3 Politiregisterloven

Politiregisterloven trer i kraft 1. juli 2014. Lovens kapittel 7 gir enhetlige regler om vandelskontroll og utstedelse av politiattester. Etter politiregisterloven § 36 første ledd kan vandelskontroll kun foretas når det er hjemlet i lov eller forskrift. Politiregisterloven gir ikke i seg selv hjemmel for utstedelse av politiattest, men angir hvordan attester skal utstedes og hvilke typer politiattest som kan utstedes. Det fremgår av § 40 nr. 1 at med mindre noe annet er særskilt angitt, skal det utstedes ordinær politiattest. På ordinære attester anmerkes forhold med tidsbegrensning, og mindre alvorlige reaksjoner anmerkes ikke. Det må angis særskilt i spesiallovgivningen dersom det skal utstedes uttømmende politiattest, jf. § 41. På uttømmende attester anmerkes alle ilagte reaksjoner uten tidsbegrensning, og mindre alvorlige reaksjoner tas også med. Etter politiregisterloven § 41 nr. 2 må det angis særskilt om verserende saker skal anmerkes på politiattesten (utvidet attest).

 

3. Forslag til endringer

3.1 Krav om fremleggelse av politiattest for ansettelse i politiet

Politiloven § 18 sier ikke noe om adgangen til å innhente politiattest, men kravet til plettfri vandel har vært forutsatt å hjemle innhenting av uttømmende og utvidet politiattest. Etter politiregisterloven § 36 kan vandelskontroll, herunder utstedelse av politiattest, bare foretas når det har hjemmel i lov eller forskrift gitt i medhold av lov.

Departementet foreslår derfor en endring i politiloven § 18 første ledd slik at det fremgår av bestemmelsen at søkeren skal fremlegge uttømmende og utvidet politiattest til bruk for kontrollen av om vedkommende tilfredsstiller kravet om plettfri vandel. Dette innebærer ikke endringer i forhold til gjeldende rett.

3.2 Krav om fremleggelse av politiattest for personer som skal utføre arbeid for politiet uten å være tilsatt

Departementet forslår å videreføre hjemmelen for utstedelse av politiattest som finnes i rundskriv 49/2000, i politiloven § 18. Det foreslås imidlertid å utvide hjemmelen for utstedelse av attest til generelt å omfatte personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet, og personer som skal utføre arbeid for tjenesteleverandører for politiet. Bakgrunnen for utvidelsen er at oppmerksomheten om krav til sikkerhet er økt siden rundskrivet ble gitt, og bruk av eksterne konsulenter har blitt vanlig også utenfor IKT-området. Videre er det etter departementets syn liten grunn til å skille mellom de grupper som er nevnt i rundskrivet og andre som skal ha tilgang til systemene eller oppholde seg i politiets lokaler over lengre tid.

Departementet foreslår at det skal kunne kreves uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41. Dette er tilsvarende krav som for ansettelse i politiet, jf. pkt. 3.1 ovenfor. Det er en rekke konsulenter mv. som utfører de samme oppgaver som ansatte i politiet og har de samme tilganger som ansatte har. Det er derfor naturlig å legge opp til samme vandelskontroll som for ansatte.  Departementet forslår imidlertid ikke å stille tilsvarende krav til plettfri vandel som for ansettelse. Gruppen det kan kreves politiattest for etter den nye bestemmelsen vil være uensartet, og omfatte både personer som skal utføre tjenester fast uten å være tilsatt, eksempelvis renholdspersonell, og personer som vil være i lokalene for kortere tid, men som ikke vil være under oppsyn under tjenesten, eksempelvis håndverkere. Politiet vil dermed måtte vurdere eventuelle anmerkninger konkret for å avgjøre om de skal medføre at vedkommende ikke kan utføre tjeneste for politiet.

Det foreslås ikke et obligatorisk krav om fremleggelse av politiattest. Det vil være varierende hvilke tilganger en person som skal utføre arbeid for politiet eller for en tjenesteleverandør for politiet vil ha til lokaler og systemer. Det vil ved vurderingen av om det skal kreves politiattest måtte foretas en konkret vurdering av behovet for å kreve fremleggelse av politiattest. Departementet antar at dersom vedkommende skal ha tilgang til lokalene eller systemene over lengre tid, vil det i hovedsak være grunn til å kreve fremleggelse av politiattest. Dette vil typisk kunne omfatte folk innleid fra vikarbyrå til arkivet, kantinepersonell, IT-konsulenter, rengjøringspersonell mv. Det vil ikke være aktuelt å kreve attest fra personer som skal oppholde seg på avgrensede områder i kortere tidsrom, eksempelvis håndverkere som skal arbeide på et avgrenset, ikke-sensitivt område og som ikke vil være alene i lokalene. Videre vil det ikke være aktuelt å kreve attest for tjenesteytere som utfører tjenester eksternt, og som heller ikke vil ha ekstern tilgang til IT-systemene. 

Departementet foreslår derfor at det i § 18 inntas et nytt annet ledd om at personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør for politiet, kan pålegges å fremlegge uttømmende og utvidet politiattest.

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene til endringer i § 18 første ledd er en videreføring av gjeldende rett, og medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Forslaget om at andre som utfører arbeid eller tjeneste for politiet, eller for en tjenesteleverandør for politiet, kan pålegges å fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, antas å omfatte ca. 1500 personer i året for politidistriktene, Politidirektoratet og Kripos. Dette omfatter bl.a. håndverkere, renholdspersonale og innleide konsulenter. Kostnadene dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

 

5. Merknader til bestemmelsen

Til § 18

Endringen i første ledd innebærer en presisering av at det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest til bruk for kontrollen av om vedkommende som skal ansettes har plettfri vandel.

Etter annet ledd kan det kreves fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest også av andre personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør for politiet. Bestemmelsen gir ikke anvisning på at det er obligatorisk å kreve fremleggelse av politiattest, slik at det vil være opp til politiet i det konkrete tilfelle å vurdere om det skal kreves fremlagt politiattest. Bestemmelsen oppstiller ikke vandelskrav, slik at konsekvensene av eventuelle anmerkninger på politiattesten vil måtte avgjøres i det enkelte tilfelle.

 

6. Lovforslag

Politiloven § 18 første og annet ledd skal lyde:

«Den som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, må ha plettfri vandel. Til bruk for vandelskontrollen skal søkeren fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41. Tilsatte med alminnelig politimyndighet må være norske statsborgere.

Politiet kan kreve fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41,av personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet, eller som skal utføre arbeid for en tjenesteleverandør for politiet.»

Politiloven § 18 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

Økokrim

 

Akademikerne

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Fagforbundet

Finans Norge

Kommunenes Sentralforbund

Kontoret for fri rettshjelp

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Norges politilederlag

Politiets Fellesforbund

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Virke

Unio

Til toppen