Forslag til endring i rovviltforskriften - lisensfellingsperiode ulv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.02.2017

Vår ref.: 17/343

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Det foreslås at § 10 femte ledd d) endres slik at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen utvides til 31. mars. Dette for å ta høyde for ny kunnskap som nå fortløpende kommer inn fra radiomerkede ulver. Utvidelsen er midlertidig og gjelder bare inneværende lisensfellingsperiode.

Det tas sikte på ikrafttredelse innen 15. februar 2017. På grunn av den knappe tiden er det besluttet å avholde et høringsmøte, i tillegg til en kort frist for skriftlige innspill.

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene. Et høringsmøte vil bli avholdt  9. februar 2017 kl: 12:00 – 13:30 i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 18-20. Vi ber om at påmelding skjer til Lajla-Tunaal.White@kld.dep.no  innen utgangen av 7. februar. Pga. forventet stort oppmøte vil deltakelsen være begrenset til en person pr. høringsinstans.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar, som du finner nederst på denne høringssiden, innen utgangen av 11. februar. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

1. Bakgrunn

Våren 2016 la regjeringen frem en stortingsmelding om ulv (Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur).

Stortinget vedtok den 6. juni 2016 at det nye bestandsmålet skal være 4-6 årlige ungekull, hvorav minst tre ungekull skal være helnorske. Et ungekull i grenserevir skal telle som et halvt ungekull.

Forvaltningen av ulv og andre fredete rovdyr må skje innenfor de rettslige rammene Stortinget har fastlagt. Stortinget har samtykket til at Norge sluttet seg til Europarådets konvensjon 19. september 1979 vedrørende vern av ville europeiske planter og dyr og deres leveområder (Bernkonvensjonen) i 1986, og i 2009 vedtok Stortinget lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Innenfor disse rettslige rammene, dvs. så langt det ikke er i strid med reglene som følger av loven og konvensjonen, skal forvaltningen følge opp bestandsmål og det sentrale prinsippet om en tydelig soneforvaltning. Soneforvaltningen innebærer at rovvilt har prioritet i noen områder og beitedyr i andre. Mens det skal være lav terskel for felling i beiteprioriterte områder, skal beitenæringene i rovviltprioriterte områder tilpasses rovvilt gjennom forebyggende tiltak og omstilling.

Den norske ulvebestanden ble i 2016 rapportert å telle om lag 80 individer inkludert halvparten av ulvene som lever i grenserevir. Totalt var det 9 ynglinger, hvorav 7 helnorske.

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo, Akershus) og region 5 (Hedmark) fattet 21. juni og 16. september 2016 vedtak om lisensfelling av totalt inntil 37 ulver. Fem av disse var enkeltindivider av ulv utenfor ulvesonen. De resterende, altså inntil 32 ulver, var fra ulverevirene i Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna. Osdalen ligger i all hovedsak utenfor ulvesonen, mens de tre andre revirene ligger innenfor sonen.

Den 20. desember 2016 fattet Klima- og miljødepartementet vedtak om ikke å tillate lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Dette fordi vilkårene i lov og forskrift for lisensfelling av ulv ikke var oppfylt.

Vi er nå i en situasjon der det ikke uten videre er samsvar mellom eksistensen av en ulvesone, bestandsmålet og det rettslige grunnlaget for å gjennomføre det. Dette endringsforslaget er et av flere tiltak som kan bidra til en forvaltning som kan bringe ulvebestanden nærmere bestandsmålet.

Nye tiltak

Det er satt i gang ulike tiltak for å følge opp Stortingets vedtak. Et viktig tiltak er radiomerking av ulv i ulverevir. Radiomerking vil gi ytterligere informasjon om ulvens bevegelser, noe som er av betydning for å vurdere bl.a. skadepotensialet og om ulvene oppholder seg nær hus og mennesker.

Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav 9 individer i Osdalsreviret og 5 i Slettåsreviret. Det er en ambisjon å radiomerke flere ulver i flere revir.

Vær- og sporingsforhold er bestemmende for tempoet i merkingen, men dersom forholdene ligger til rette vil de resterende ulvene i Slettåsreviret samt ulvene i Julussareviret bli prioritert i nær fremtid.

I Julussareviret er mor til valpene så langt ikke påvist denne vinteren, og det er kjent fra tidligere at når foreldredyr forsvinner kan dette få ulike utfall. Blant annet kan det medføre oppløsning av flokker, endringer i revirgrenser eller at valpene opptrer nærmere bebyggelse.

Departementet har ikke mottatt informasjon som tyder på noen spesiell atferd hos de gjenværende Julussaulvene, men vil prioritere tett oppfølging i tiden fremover. Med radiomerking vil forvaltningen få vite mer om ledertispas status samt at man kan følge nøye med på atferd hos de øvrige ulvene i reviret.

2. Departementets forslag

I lys av situasjonen med manglende samsvar mellom bestandsmålet og vilkårene for felling, samt det pågående arbeidet med å innhente mer informasjon om de aktuelle ulvene, ønsker departementet å prøve ut en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen. Gjennom å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren vil forvaltningen kunne ta høyde for ny kunnskap som fortløpende vil tilkomme fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det kan åpnes for felling.

Fellingsperiodenes varighet ved lisensfelling av rovvilt reguleres av rovviltforskriften § 10 femte ledd. Femte ledd lyder i dag:

Fellingsperioden er for:

a) gaupe:

1. februar til og med 31. mars

b) jerv:

10. september til og med 15. februar

c) bjørn:

21. august til og med 15. oktober

d) ulv innenfor ulvesonen

1. januar til og med 15. februar

e) ulv utenfor ulvesonen

1. oktober til og med 31. mars

Departementet ønsker å endre lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen slik at den i inneværende år varer til og med 31. mars.

Departementet er kjent med at dette medfører dyreetiske betenkeligheter.

Lisensfellingsperiodens avgrensning er gjort med grunnlag i faglige vurderinger knyttet til ulvens biologi. I områder med ynglinger av ulv er det særlig to viktige hensyn som ligger til grunn:

  1. Risikoen for at avhengige valper mister foreldrene, og
  2. Risikoen for at en drektig tispe mister sin partner, og dermed får redusert mulighet til å forsørge seg selv og valpene.

Det er ikke mulig å garantere at alle ulvene i en familiegruppe blir skutt dersom det åpnes for lisensfelling i ulverevir. Dersom man forlenger lisensfellingsperioden utover våren vil det være risiko for at drektige tisper mister sin partner. Den diende tispa vil få store problemer både med å forsørge seg selv i dieperioden og med å forsørge valpene med nok mat etter at de begynner å spise fast føde.

Tilgjengelig kunnskap viser at ulv i Skandinavia får valper i perioden 20. april til 20. mai, med middeldato rundt 3. til 4. mai. Om lag 95 % av valpingene forekommer etter 25. april. Med en drektighetstid på ca. 63 dager hos ulv, skulle det tilsi at 95 % av parringene skjer etter 20. februar. Av denne grunn avsluttes lisensfellingsperioden i dag før paringssesongen.  

På tross av disse betenkelighetene anser departementet likevel at behovet for å prøve ut ulike tiltak med sikte på å bringe ulvebestanden nærmere bestandsmålet, må veie tyngre for lisensfelling inneværende år. Departementet foreslår derfor at den forlengede fellingsperioden kun gjelder for 2017.

I lys av erfaringene med utvidet fellingsperiode, sammenhengen med lisensfellingsperioden i Sverige og Miljødirektoratets vurdering av om det er faglig forsvarlig å åpne for lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen, som skal foreligge 1. juni 2017, vil departementet vurdere om utvidet lisensfellingsperiode skal videreføres. Dersom departementet kommer til at utvidet lisensperiode bør videreføres, vil spørsmålet bli forelagt høringsinstansene.

Det understrekes i denne sammenheng av Statens Naturoppsyn har adgang til å gjennomføre felling også ut over lisensfellingsperioden.

Øvrige vurderinger

Departementet har i saken basert seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om ulv. Kravet i naturmangfoldloven § 8 er dermed oppfylt.

Det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen arten utsettes for, jf. nml. § 10, i form av statusrapporter og annen informasjon fra Skandulv om regulær og irregulær avgang m.m. Overvåkingsresultatene for den skandinaviske ulvestammen blir årlig rapportert i felles skandinaviske rapporter. I tillegg gjøres det betydelig forskning på ulv i Skandinavia i regi av Skandulv. Gjennom studiene er blant annet dødeligheten og betydningen av ulike faktorer nærmere beskrevet. De største truslene mot ulvebestanden er ulovlig jakt og innavl. Rapporter fra Skandulv viser at ulovlig avliving har utgjort om lag halvparten av dødeligheten for ulv i Skandinavia. Dessuten påvirkes ulvebestanden av skadefellinger og lisensfellinger.

Totalt 18 døde ulver er registrert i Norge siden 1. oktober 2015. I tillegg er det åpnet for lisensfelling av 18 ulver utenfor ulvesonen inneværende lisensfellingsperiode, hvorav det p.t. er 11 gjenværende dyr på kvoten. Antall døde ulver kommer altså i tillegg til eventuell felling av ulv gjennom lisensfelling innenfor ulvesonen og i Osdalsreviret. Miljøforvaltningen har dermed i stor grad oversikt over den samlede belastningen. Departementet har vurdert den samlede belastningen bestanden utsettes eller vil bli utsatt for, og har tillagt prinsippet om samlet belastning vekt i denne saken.

Departementet mener at det i denne saken foreligger betydelig kunnskap. Samtidig er det noe usikkerhet knyttet til forventet bestandsutvikling, og føre-var-prinsippet i nml. § 9 er derfor tillagt noe vekt.

Når det gjelder avveining mellom naturmangfoldshensyn og øvrige viktige samfunnsinteresser og samiske interesser, jf. naturmangfoldloven § 14 første og annet ledd, viser departementet til at det nettopp er slike øvrige samfunnsinteresser som i denne saken har gjort at departementet foreslår å forlenge lisensfellingsperioden.

På bakgrunn av en samlet vurdering foreslår departementet at § 10 femte ledd d) endres til følgende:

"Fellingsperioden er for:

(…)

d) ulv innenfor ulvesonen 1. januar til og med 15. februar. I 2017 varer likevel fellingsperioden til og med 31. mars."

Avslutningsvis presiseres det at selv om lisensfellingsperioden forlenges, må fremdeles de nærmere vilkårene for felling i naturmangfoldloven og rovviltforskriften være oppfylt for at felling skal kunne skje.

Videre gjør departementet oppmerksom på at uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet kan ikke se at forslaget til endring i rovviltforskriften vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

5. Forslag til forskriftsendringer

I forskrift 18. mars 2005 nr. 242 gjøres følgende endringer:

Paragraf 10 femte ledd d) endres til følgende:

"d) ulv innenfor ulvesonen 1. januar til og med 15. februar. I 2017 varer likevel fellingsperioden til og med 31. mars."

 

Med hilsen                                                                        

 

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Solveig Paulsen
seniorrådgiver

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmennene

Miljødirektoratet

Rovviltnemndene

Sametinget

Statens naturoppsyn

Økokrim

Utmarkkommunenes sammenslutning

Kommunesektorens organisasjon

Norges Naturvernforbund

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Verdens naturfond (WWF) – Norge

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk

Foreningen våre rovdyr

Natur og ungdom

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Sau og Geit

Norske Reindriftssamers landsforbund

NORSKOG

Statskog SF

Mattilsynet

NOAH

Aksjonen Rovviltets Røst