Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Formålet med forslaget er at rømmingssikkerheten skal ivaretas i hele akvakulturanlegget for alle ledd frem til og med lasting av fisk. Det foreslåes at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk som prosjekteres og bygges etter ikrafttredelsen må dokumentere at anlegget samsvarer med kravene i forslaget til forskrift og i NS 9416:2013. For eksisterende anlegg må det dokumenteres en tilfredsstillende tilstandsgrad gjennom en rømmingsteknisk rapport. Dersom Fiskeridirektoratet godkjenner rapporten utstedes det en brukstillatelse. Når brukstillatelsen er utstedt er anlegget innlemmet i ordningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2017