Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Formålet med forslaget er at rømmingssikkerheten skal ivaretas i hele akvakulturanlegget for alle ledd frem til og med lasting av fisk. Det foreslåes at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk som prosjekteres og bygges etter ikrafttredelsen må dokumentere at anlegget samsvarer med kravene i forslaget til forskrift og i NS 9416:2013. For eksisterende anlegg må det dokumenteres en tilfredsstillende tilstandsgrad gjennom en rømmingsteknisk rapport. Dersom Fiskeridirektoratet godkjenner rapporten utstedes det en brukstillatelse. Når brukstillatelsen er utstedt er anlegget innlemmet i ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2017

Vår ref.: 16/5935

Standard Norge utarbeidet i 2013 nasjonal standard NS 9416: "Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad". Standarden er utviklet med tanke på prosjektering og bygging av nye akvakulturanlegg og påfølgende vedlikeholds- og driftssykluser for anleggene, avdelingene og utstyret. Per i dag er standarden å anse som en frivillig standard. Departementet mener det har vært en suksess å innarbeide den tilsvarende standard for flytende anlegg NS 9415 i regelverket, gjennom den såkalte "NYTEK-forskriften". På grunnlag av dette har departementet bedt Fiskeridirektoratet om å utarbeide et forslag til hvordan NS 9416:2013 kan innlemmes i driftsregelverket for akvakultur.

 

I den foreslåtte ordningen, foreslåes det at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk som prosjekteres og bygges etter ikrafttredelsen må dokumentere at anlegget samsvarer med kravene i forslaget til forskrift som her sendes på høring og i NS 9416:2013. Når slik dokumentasjon, sammen med en tilstandsgrad for enkelt komponenter, avdelinger og hele anlegget satt av det prosjekterende foretaket foreligger for Fiskeridirektoratet, gis det en brukstillatelse.

 

For eksisterende anlegg kan det ikke settes tilsvarende krav til å dokumentere prosjektering og bygging. Her skal sikkerheten til enkelt komponenter og hele eller deler av anlegget dokumenteres gjennom en rømmingsteknisk rapport som inneholder blant annet en tilstandsanalyse på de deler og komponenter som kan medføre rømming av fisk. Når en slik rømmingsteknisk rapport foreligger for Fiskeridirektoratet med tilfredsstillende tilstandsgrad, utstedes det også her en brukstillatelse.

 

Når brukstillatelsen er utstedt er anlegget innlemmet i ordningen. For nye anlegg vil dette være i det anlegget tas i bruk til produksjon. Anleggene går så inn i en driftsfase hvor oppfølging og dokumentasjon av den tekniske tilstanden til anlegget følges opp med en rømmingsteknisk rapport med risikobaserte frekvenser som følger den tekniske tilstanden til den avdelingen i anlegget med lavest tilstandsgrad.

 

Frist for å avgi uttalelse er satt til 15. februar 2017.  Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Fylkesmannen i Finnmark 
Fylkesmannen i Hordaland 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Fylkesmannen i Troms 
Fylkesmannen i Vest-Agder 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Regelrådet

Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune

Bellona 
Finans Norge 
Greenpeace 

Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentraforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Natur og Ungdom
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund

Norsk Akkreditering
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Lakseelver
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringslivets hovedorganisasjon 
Sjømat Norge
Standard Norge
WWF-Norge
Aquastructures AS
Noomas Sertifisering AS
Aquastructures AS
Noomas Sertifisering AS 
Multiconsult AS 
Akvaplan - niva AS 
Åkerblå
Akvasafe AS