Rapporter og planer

Forsøk med anonyme søknader i staten

- et egnet virkemiddel for integrering i arbeidslivet?

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) evaluert forsøket med anonymisering av søknader i statlige virksomheter.

Forsøket med anonyme søknader i staten er en del av integreringsløftet. Gjennom å dokumentere om anonyme søknader fører til at flere innvandrere blir innkalt til intervju og får tilbud om ansettelse i virksomheten belyser forsøket om anonyme søknader kan være et
egnet virkemiddel for å integrere innvandrere i arbeidslivet.
Forsøket gikk fra august 2019 til desember 2020.

Forsøk med anonyme søknader i staten - et egnet virkemiddel for integrering i arbeidslivet? (pdf)