Forsiden

Rapport: Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

Av Jill Loga, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2016-8

De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i privat sektor i økende grad å ville «utgjøre en forskjell» og ta et større, frivillig samfunnsansvar.

Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

I skjæringspunktet mellom sektorene har det vokst frem flere nye begreper og fenomener som kombinerer egenskaper fra markedet og sivilsamfunnet. Men på grunn av sin tvetydige og hybride karakter kan begrepene være vanskelig å forstå og det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre.

Formålet med denne rapporten er å foreta en begrepsavklaring og drøfte forskningslitteraturen omkring begreper som sosialt entreprenørskap, sosiale virksomheter, sosial investering, filantropi og bedrifters samfunnsansvar.

I tillegg til å belyse begrepenes innhold, gir rapporten også en oversikt over ulike forskningstradisjoner som er knyttet til dem. Dette er begreper som i all hovedsak er importert fra land som både har andre velferdsmodeller, ulike økonomiske forhold og forskjellige tradisjoner for ideelt engasjement og frivillig organisering, enn det som kjennetegner en nordisk kontekst. I hvilken grad representerer disse begrepene og fenomenene noe genuint nytt i en norsk kontekst? I hvilken grad kan det tenkes at disse begrepene og fenomenene vil få en utstrakt betydning i utviklingen av det fremtidige norske velferdssamfunnet?