Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

NIVI-rapport 2011:3

NIVI Analyse har gjennomført en analyse av fylkesmennenes arbeid med å bidra til fornying og omstilling i kommunene gjennom forvaltningen av skjønnsmidlene.

NIVI Analyse har gjennomført en analyse av fylkesmennenes arbeid med å bidra til fornying og omstilling i kommunene gjennom forvaltningen av skjønnsmidlene. Arbeidet er utført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Rapporten inneholder en tredelt analyse. Først kartlegges og analyseres trekk ved fylkesmannens forvaltningspraksis, herunder prioriteringer av midlene, organisering av arbeidet og oppfølging av kommunene som mottar midler. Deretter gjennomføres en nærmere kartlegging og vurdering av resultater på bestemte satsingsområder. Til slutt vurderes måloppnåelse av midlene i lys av KRDs retningslinjer for perioden 2005-2009.