G-04-2011 Redningstjenesten - søk- og redningsutgifter (kap. 455)

Departementene
Hovedredningssentralen (HRS)
Lokale redningssentraler (LRS) v/politimestrene og Sysselmannen på Svalbard
Politidirektoratet
Fylkesmennene
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
 

 

Nr.                              Vår ref                                                       Dato
G-04/2011                 201100579-RBA/JEG                                 29.03.2011


REDNINGSTJENESTEN – SØK- OG REDNINGSUTGIFTER (kap. 455)


Justisdepartementet fastsatte ved rundskriv 17.08.2007 (G-06/2007) retningslinjer for refusjon av utgifter som påløper i forbindelse med redningsaksjoner. Dette rundskrivet,
G-04/2011 erstatter det ovennevnte rundskriv
.

Bestemmelser for lokal redningssentral (LRS) og skadestedsleder (SKL) fremgår av Kgl.res av 4. juli 1980 samt ”Politiets beredskapssystem”.

I Justisdepartementet pågår det et arbeid med en ny oppdatert Kongelig resolusjon om redningstjenesten samt en ”Håndbok for redningstjenesten” som vil gi utfyllende beskrivelser.

1. Generelt
Offentlige institusjoner
(statlige, kommunale og fylkeskommunale) bærer selv alle utgifter som påløper i forbindelse med en søk- og redningsaksjon. Prinsippet bygger på en tilråding i St. melding nr. 86 (1961-1962) og stadfestes gjennom den årlige budsjettproposisjon (Prop. 1 S). Videre fastslo St. melding nr. 17 (2001-2002) at praksis er at offentlige virksomheter, både forvaltningsorganer og fristilte virksomheter, ikke bare dekker egne utgifter i forbindelse med en redningsaksjon, men også stiller ulike rådgivningsfunksjoner og redningsrelevante data mv. kostnadsfritt til disposisjon overfor hovedredningssentralene og lokale redningssentraler. I sin behandling av St. melding nr. 17 (2001-2002) har Stortinget bekreftet gyldigheten av disse prinsippene.

Når flere LRS deltar i en redningsaksjon, svarer hver enkelt LRS for sin påløpne del av de totale kostnader. Det samme gjelder hvor en LRS rekvirerer bistandsressurser fra en annen til bruk i eget ansvarsområde.

En forutsetning for at redningstjenestens budsjett (kap. 455) skal kunne belastes med redningstjenestekostnader fra private kommersielle virksomheter eller frivillige hjelpeorganisasjoner/mannskaper, er at oppdraget er utført etter rekvisisjon fra LRS eller hovedredningssentral (HRS).

For frivillige hjelpeorganisasjoner/mannskaper refunderes legitimerte utgifter i forbindelse med en søke- og redningsaksjon i samsvar med de satser som fremgår av rundskrivets pkt. 8. Legitimerte krav fra private kommersielle virksomheter dekkes dersom kravene er i samsvar med bransjens prisnivå.

Rekvisisjon av spesielt kostbart materiell som for eksempel helikopter skal som hovedregel skje gjennom HRS. Ved akutte ulykkestilfeller, hvor det synes åpenbart at fly, helikopter o.l. er absolutt nødvendig, og tidsfaktoren er av avgjørende betydning for å redde liv, kan LRS på eget initiativ selv rekvirere slik bistand. Slik rekvisisjon skal umiddelbart rapporteres til HRS.

Departementet presiserer likevel for ordens skyld at økonomiske hensyn ikke skal være avgjørende for valg av midler når det gjelder redning av liv.

2. Transportutgifter
Frivillige hjelpeorganisasjoners transportutgifter refunderes etter de satser som til enhver tid gjelder (se pkt. 8). Man gjør spesielt oppmerksom på at det ikke skal beregnes passasjertillegg eller tillegg for bruk av tilhenger ved bruk av mannskapsbiler og/eller ambulanser da dette ansees dekket ved en forhøyet kilometergodtgjørelse.

Transportutgifter for privatpersoner refunderes som hovedregel i samsvar med takster på offentlig kommunikasjonsmiddel. LRS kan likevel gi sitt samtykke til at det anvendes private transportmidler. I sistnevnte tilfeller beregnes satsene på samme måte som for de frivillige hjelpeorganisasjonene.

Transport av frivillige hjelpemannskaper må organiseres slik at transportkapasiteten utnyttes best mulig.

3. Forbruk, tap av og skade på materiell
Materiell som tilhører frivillige, og som er forbrukt under den enkelte aksjon, samt tap av eller skade på materiell, personlig utstyr o.l. under aksjonen, erstattes i den utstrekning det ikke skyldes uaktsomhet. Med uaktsomhet menes at vedkommende ikke har tatt de nødvendige hensyn eller vært så forsiktig som det bør kunne forventes i den aktuelle situasjonen. Utgiftene må være spesifisert og legitimert med bilag/kvittering. Tap/skade på materiell/effekter skal straks rapporteres til, og attesteres av SKL.

Tapt utstyr hvor det er tegnet forsikring til å dekke tapet, erstattes ikke. Eventuell egenandel på forsikringsutbetalingen skal refunderes. Eventuelle bonustap refunderes ikke.

Er det tegnet forsikring, slik at forsikringsinnehaver vil få erstatning mot å betale egenandel, vil ikke egenandel bli refundert dersom hendelsen skyldes uaktsomhet fra forsikringsinnehaver.

4. Tapt arbeidsfortjeneste
Tapt arbeidsfortjeneste for frivillige erstattes normalt ikke. Unntak kan gjøres for frivillige som er utsatt for særlig sterk belastning, f.eks. på grunn av sine kvalifikasjoner, eller fordi de disponerer spesielt utstyr.

Søknad vedrørende tapt arbeidsfortjeneste skal attesteres av arbeidsgiver. For personer ansatt i stat eller kommune, vises det til Statens Personalhåndbok.

5. Dykking etter overlevende / Sokning etter lik
5.1. Ved redningsdykking for å hindre tap av liv bærer offentlige institusjoner - som arbeidsgivere for dykkere - selv alle utgifter som påløper, jf hovedregelen. Ved bruk av dykkerfirmaer o.l. dekkes utgiftene av HRS over redningsbudsjettet (kap. 455) etter avtalte regler. Det er viktig at HRS er nøye med å fastslå når redningsdykking avsluttes - når det ikke lenger er snakk om å redde liv - og at det blir loggført ved HRS/LRS.   
     
5.2. Ved søksaksjoner der bruk av dykkere er nødvendig for å få undersøkt aktuelt område i sjø/vann, med sikte på evt. funn av omkomne, for å klargjøre det videre behov for søk på land, må sertifiserte dykkere brukes jf gjeldende dykkerforskrift. Når rekvirering skjer i samråd med HRS, dekkes utgiftene over kap. 455.

5.3. Sokning etter lik er en ordinær politioppgave, jfr. politiinstruksens paragraf 12-2, og utgiftene dekkes over politiets budsjett. Det vises også til Politidirektoratets rundskriv 2008/013 av 19. november 2008 som omhandler søk etter antatt omkomne.

6. Kontroll og attestasjon av regninger m.v.
6.1. Alle regninger og refusjonskrav i forbindelse med søke- og redningsinnsats skal snarest mulig og senest innen fire uker etter at aksjonen er avsluttet, oversendes HRS, som avgjør om utgiftene skal dekkes over redningstjenestens budsjett. I ekstraordinære tilfeller kan HRS, etter anmodning fra LRS, gi utsettelse. HRS sørger for utbetaling av regninger og refusjonskrav uten ugrunnet opphold så sant det ikke foreligger særlige grunner for å avvike dette.

Mottas det regninger med kort betalingsfrist og hvor rentetillegg kan påregnes, tas det kontakt med HRS for avtale om forskuddsbetaling eller separat oversendelse av vedkommende enkeltregning.

Samtlige regninger som innkommer til LRS i forbindelse med en søke- og redningsaksjon, skal kontrolleres og attesteres av vedkommende rekvirerende myndighet, som herunder må påse at det av den enkelte regning tydelig fremgår:


• Hvem som er fakturautsteder, dennes fullstendige adresse samt telefonnummer.
• Hvorledes beløpet er fremkommet.
• Faktura fra kommersielle firmaer og frivillige skal alltid være påført aksjonsnummer.
• At utgifter som anmodes refundert, skal legitimeres i form av kvitteringer. 
       • Telefonutgifter, bompenger, radio-/lyktebatterier og kart kan være ulegitimert,
          men må således spesifiseres i eget vedlegg.
       • Satser som er benyttet, skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser.
       • At regningene er riktig summert.
       • At adresse/postgiro/bankgiro som beløpet skal betales til, er påført.
• At faktura fra selvstendig næringsdrivende og privatpersoner for tapt arbeidsfortjeneste er påført:
        • personnummer/organisasjonsnummer
        • skattetrekk
        • skattekommune
        • bankkontonummer
        • fakturaadresse

6.2. Enhver avgiftspliktig næringsdrivende skal oppkreve utgående mva. for avgiftspliktige varer og tjenester. Benyttes tjenester og varer fra avgiftspliktig næringsdrivende under en redningsaksjon, vil kostnadene ved dette være inkludert mva.

6.3. Unntak knyttet til mva.: For inntil 100 timer pr. kalenderår kan avgiftspliktige næringsdrivende yte personlig og vederlagsfritt tjenester, herunder stille driftsmidler vederlagsfritt til disposisjon, til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner uten å uttaksbeskatte dette. Mottar den næringsdrivende full eller delvis refusjon av kostnader påløpt ved uttaket, svares merverdiavgift av kun det mottatte refusjonsbeløpet. (Forskrift 1. juli 1992 om avgrensing av gjennomføring av fritaket for merverdiavgift ved uttak av tjenester til fordel for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner.) 

6.4. Det svares arbeidsgiveravgift for alle godtgjørelser som utbetales for arbeid eller oppdrag dersom ikke arbeidet utføres som ledd i selvstendig næring. Godtgjørelser som bare dekker påløpte utgifter, er avgiftsfrie hvis det fremlegges kvittering eller utarbeides utgiftsoppgave.
  
Anmodning om refusjon av utgifter ved søke- og redningsaksjoner skal dokumenteres og underskrives av den som krever refusjon og av ansvarlig representant for organisasjonen som yter innsats i aksjonen. Deretter sendes kravet til den LRS som har ledet aksjonen for attestasjon. Kravene sendes samlet fra LRS til HRS for utbetaling.
Det er utarbeidet flere utgaver av et elektronisk skjema for anmodning om refusjon. Et slikt refusjonsskjema er blant annet tilgjengelig på hjemmesiden til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum www.forf.no under fanen “last ned”.

De enkelte regninger med bilag skal ordnes på en oversiktlig måte, oppskrevet med beløp etc. i en nummerert orden på et oversendelsesdokument der rapport/logg fra aksjonen også vedlegges.

Dersom de samlede utgifter for en enkelt søke- og redningsaksjon overstiger kr. 300.000,-, skal HRS forelegge saken for departementet før utbetaling finner sted. Det samme gjelder hvis det oppstår spørsmål om å fravike gjeldende retningslinjer, eller når saken for øvrig byr på tvil.

7. Erstatningskrav
Spørsmål om det skal reises erstatningskrav mot den som forårsaker at en søke- og redningsaksjon blir igangsatt, skal forelegges departementet til endelig avgjørelse. LRS avgir begrunnet forslag til avgjørelse, og fremsender saken gjennom HRS. Erstatningskrav kan bare bli gjort gjeldende såfremt den handling eller unnlatelse som har utløst aksjonen, må minst karakteriseres som grovt uaktsom.

Det er en forutsetning at politimestrene i tilknytning til konkrete redningsaksjoner i ettertid vurderer om det foreligger grunnlag for å reise erstatningskrav.

Dersom HRS/LRS anbefaler overfor departementet at erstatningskrav gjøres gjeldende, bør politiet gjøre den ansvarlige kjent med sitt standpunkt og grunnlaget for anbefalingen. Samtidig bør det gis underretning om den videre saksgang, herunder at den endelige avgjørelse vil bli tatt av Justisdepartementet.

8. Refusjon av utgifter til frivillige organisasjoner m.v.
Refusjon av utgifter med henvisning til dette rundskriv kan kun relateres til en konkret søke- eller redningsaksjon initiert av HRS eller LRS. Utgifter til øvelser og møter må dekkes utenfor kap. 455.

Grunntakst pr. døgn utløses med en ½-part når «transportmidlet» er tatt i bruk/kjørt ut i søk, og aksjonen avsluttes innen 12 timer. Fortsetter aksjonen minst 2 timer inn i neste «12-timer» utløses den andre ½-part. Grunntaksten kommer i tillegg til takst pr. km/t. Grunntaksten dekker service, klargjøring og rengjøring.

Timesatsen for snøscooter og ATV trer først i kraft når de er i innsatsområdet og tas i bruk i forbindelse med aksjoner.

Grunntakst for hundeekvipasje utløses når “transportmidlet” er kjørt ut og er på vei til skadested. Etter 24 timer utløses ny grunntakst.
Grunntaksten skal dekke hundefor, veterinærutgifter mv.

Refusjonssatsene i forbindelse med frivillige organisasjoners/mannskapers innsats i søk og redningsaksjoner fremgår i pkt. 9.

9. Satser for søk- og redningsutgifter.

For ambulanse:
Hel Grunntakst pr. døgn kr.    1185,-
½ grunntakst (under 12 timer) kr.      590,-
Takst pr. kjørt km.

kr.          6,-

 

For mannskapsbil:

Hel Grunntakst pr. døgn kr.    1185,-
½ grunntakst (under 12 timer) kr.      590,-
Takst pr. kjørt km. kr.          6,-


For Ko-bil/-telt/-henger
:
Forutsetning for å få refundert disse utgiftene er at ansvarlig myndighet (LRS) har anmodet om utstyret. Anmodningen må være loggført i politiets logg.
Hel Grunntakst pr. døgn kr.    3240,-
½ grunntakst (under 12 timer)

kr.    1620,-

 

For snøscooter eller ATV:

Hel Grunntakst pr. døgn kr.    1080,-
½ grunntakst (under 12 timer) kr.      540,-
Takst pr. time. kr.      375,-


For bandvogn:
Forutsetning for å få refundert disse utgiftene er at ansvarlig myndighet (LRS) har anmodet om bruk av bandvogn. Anmodningen må være loggført i politiets logg.

Hel Grunntakst pr. døgn  kr.    3240,-
½ grunntakst (under 12 timer)   kr.    1620,-
Takst pr. time  kr.      645,-


For fartøy i Simrad klassen eller tilsvarende
:
Forutsetning for å få kompensert disse utgiftene er at ansvarlig myndighet (HRS) har klarert oppdraget som et søke- og redningsoppdrag. Kompensasjon er en fast timepris fra fartøyet er bemannet og klar til avgang og til fartøyet rapporterer ferdig med oppdraget og blir dimittert.

Timesats uansett utseilt distanse eller oppdrag

kr.    2600,-

 

For småbåter:

Hel Grunntakst pr. døgn kr.   1080,-
½ grunntakst (under 12 timer)

kr.     540,-

 

Båt med bensinmotor:

Inntil 15 HK pr. time kr.     215,-
15 - 30  HK «       « kr.     270,-
30 - 50  HK «       « kr.     325,-
50 - 70  HK «       « kr.     375,-
Over 70 HK

Etter avtale/skjønn

 

Båt med dieselmotor:

Inntil 20  HK pr. time kr.    215,-
20 - 40   HK «        «  kr.    300,-
40 - 90   HK «        « kr.    365,-
90 -150  HK «        « kr.    450,-
150 - 200HK «        « kr.    650,-
Over 200 HK

Etter avtale/skjønn

 

Hjelpemann på båt

pr. time

kr.  160,-

(Det dekkes inntil 2 hjelpemenn pr. båt)


Dykking
Ved oppdrag for redningstjenesten skal personer som ikke driver dykking eller froskemannstjeneste som hovednæring, beregne seg godtgjørelse etter følgende satser for effektiv dykketid:

Første dykkertime kr.  755,-
For påfølgende dykkertime kr.  375,-
For linemann pr. time: kr.  160,-
Satsene gjelder uavhengig av om den frivillige amatørdykkeren er tilknyttet en humanitær hjelpeorganisasjon eller ikke, og er ment å kunne dekke alle utgifter ved dykking, inklusiv forbrukt materiell, luftfylling og lignende samt forsikring av personell og utstyr.

Ved særlig krevende og risikofylte dykkeoppdrag skal det benyttes personer eller firmaer som har dykking som hovednæring, jf sertifikatkravene til aktuell dykking.

HRS kan fravike refusjonssatsene for dykking dersom særlige forhold gjør det rimelig. Tilsagn om forhøyet refusjonssats må imidlertid ikke gis av LRS før samtykke fra HRS er innhentet.

For radiobatterier:
Forbruk pr. time pr. enhet/sett

kr.  10,50

 

Forpleining - driftspris (mat og drikke):

4 – 12 timer                             pr. person kr.   105,-
Per døgn                                  pr. person kr.   220,-

Denne driftsprisen kan benyttes dersom oppdraget varer mer enn 4 timer og det ikke er etablert forpleining. Den som ikke har mulighet for å benytte seg av etablert forpleining opprettholder driftsprisen, men det må da redegjøres særskilt for hvorfor ikke etablert forpleining kunne benyttes.

Kommunikasjon i KO og operative ledere
Tilkobling PC-nett kr. 40,-  (pr. døgn)
Telefon kr. 2.-  (pr. samtale)


Privatbil:
For refusjon av utgifter til bruk av privatbil samt eventuelle passasjertillegg/tillegg for medbrakt redningshund skal de refusjonssatser benyttes som til enhver tid er fastsatt i Statens reiseregulativ.

Bruk av tilhenger for transport av snøscooter/ATV/båt kr. 0,60 pr. km.


Redningshund:
Grunntakst per hundeekvipasje pr. påbegynt døgn kr. 160,-


Andre kjøretøyer:
For bruk av andre kjøretøyer som traktor, tråkkemaskiner o.l., samt større båter refunderes utgiftene etter HRS sitt skjønn.  Det ledende synspunkt ved skjønnsutøvelsen skal være at det dreier seg om refusjon av utgifter. Eieren skal ikke tape på å ha deltatt i en søke- og redningsaksjon, men heller ikke ha noen fortjeneste av det.

Disse justerte satsene gjøres gjeldene fra 15. april 2011


Etter fullmakt


Ole R. Hafnor
avdelingsdirektør
      
                                                                              Jan Egedahl
                                                                              seniorrådgiver