Tillegg til publikasjon G-0203 B / rundskriv G-43/95 om dødsboskifte

Domstolene
Domstoladministrasjonen
Advokatene
Skatteetaten

 

Nr.
G-04/2013

Vår ref.
201002250
Dato
06. juni 2013

 

 

1. Innledning

Dette rundskrivet trer istedenfor punkt 8.3 om statens arverett i Justisdepartementets publikasjon G-0203 B / rundskriv G-43/95 om dødsboskifte.

 

2. Staten som arving

2.1 Når staten er arving 

Om arvelateren ikke etterlater seg arvinger etter loven eller arvinger innsatt ved testament som arver ham, går arven til staten. Arvinger etter loven kan for eksempel være ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken. Om bare deler av arven kan fordeles på bakgrunn av legalarverett eller testament, tilfaller den resterende delen av arven staten. Reglene her følger av arveloven § 46, jf. arveloven kapittel I, II, III, III A og kapittel VIII til XI. 

2.2 Fremgangsmåten når staten er arving

Retten tar selvstendig og uoppfordret stilling til om staten er arving. Staten forholder seg passiv til spørsmålet om egen arverett inntil retten har tatt stilling til dette.

Når retten har kommet til at staten er arving, gjelder de alminnelige reglene om at arvingenes beslutninger er bindende for retten mv., også for staten som arving. 

I et dødsbo hvor retten legger til grunn at staten er arving, skal retten rutinemessig sende et eksemplar av protokollen for registreringsforretningen i boet til staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD): 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

FAD skal også varsles om skiftesamlinger. FAD vil normalt sende en orientering til retten om behandlingen av boet, samt en fullmakt til å dekke kurante fordringer. 

Når retten eller bobestyrer henvender seg til FAD, må svar avventes. Det kan ikke legges til grunn at departementet gir stilltiende aksept. 

I dødsbo hvor staten er enearving, må retten påse at begravelsesomkostningene, inkl. gravstein med inskripsjon, er dekket, og at det avsettes tilstrekkelig beløp til vedlikehold av den avdødes gravsted (gravlegat). Et eventuelt ønske fra avdøde om ikke å etterlate seg noe gravsted, må imidlertid respekteres.

Når behandlingen av boet er avsluttet, skal kopi av utlodningen sendes:
- Riksrevisjonen ved seksjon 1.3 og
- Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 

Tingretten overfører arv som tilfaller staten i perioden til Sentral regnskapsenhet for skatter og avgifter (SRE) postboks 38, 4891 Grimstad. Skjemaet “Oppgave over sluttede boer” oversendes samtidig til SRE. 

2.3 Statens avkall på arv

Staten kan gi avkall på arv til fordel for fysiske personer, institusjoner eller ideelle organisasjoner. Søknad om avkall rettes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, men sendes via retten (eventuelt bobestyrer).

Det ikke adgang til å gi større gaver fra dødsbo der staten av arving. Det er imidlertid adgang til å gi mindre beløp eller verdier som en påskjønnelse til personer som har gjort særlig mye for avdøde eller som har bistått i forbindelse med dødsfallet og/eller booppgjøret. Ved tvil skal retten (eventuelt bobestyreren) rådføre seg med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Om statens avkall på arv, se arveloven § 47, jf. forskrift 30. august 1991 nr. 564 om salg av arvemidler og avkall på arv til staten. Forskriften lyder:

§ 1  Avkall på arv 
       Departementet kan som hovedregel bare gi avkall på arv som er tilfalt staten når det har bestått et meget nært forhold mellom avdøde og søkeren, f.eks. i form av regelmessig understøttelse, felles husholdning e.l., eller når avdøde selv i en klart bevist form har erklært at vedkommende søker skal ta arv. Avkall på arv kan også gis til fordel for institusjoner eller ideelle organisasjoner, når særlige forhold taler for det.

§ 2  Arveavgift
       Hvis departementet gir avkall på arv tilfalt staten, skal departementet samtidig bestemme hvordan arveavgiften skal beregnes.

§ 3  Salg av fast eiendom
       Fast eiendom tilfalt staten som arv, skal tilbys Statsbygg. Hvis Statsbygg ikke ønsker å kjøpe, kan departementet bemyndige den domstol som behandler dødsboskiftet til å besørge eiendommen solgt på beste måte. Grunneiendommer i Finnmark fylke kan direkte tilbys Finnmarkseiendommen.

§ 4  Ikraftsetting
       Disse forskrifter trer i kraft fra 1. september 1991 og fra samme tid opphører forskrifter gitt ved kgl.res. 15. august 1980 nr. 1.

  

Med hilsen
Elise Stilloff
konst. avdelingsdirektør

Brita Mellin-Olsen
underdirektør