Rundskriv

G-04/2016 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – opphevelse av søknadsgebyr for deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 31. mars 2016 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 17-10. I bestemmelsens annet ledd ny bokstav i tilføyes deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer listen over når det skal gjøres unntak fra behandlingsgebyr i sak etter utlendingsloven. 

Endringsforskriften følger vedlagt. 

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft 1. juni 2016. 

Bakgrunn

Utlendingsforskriften § 17-10 regulerer behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse og ved fornyelse av oppholdstillatelse. Av bestemmelsen fremgår det bl.a. at det skal betales gebyr ved søknad om oppholdstillatelse i forbindelse med studier. 

I følge bilateral utvekslingsavtale inngått 25. mai 1949 mellom Norge og USA om Fulbright-programmet, kan hver av avtalepartene kreve søknadsgebyr i den utstrekning også den andre avtaleparten krever det. Ettersom amerikanske myndigheter p.t. ikke krever søknadsgebyr, har departementet endret utlendingsforskriften § 17-10, slik at amerikanske deltakere og deres familiemedlemmer unntas fra gebyrplikten. 

Erfaringsmessig søker om lag 30 personer oppholdstillatelse for å delta i programmet hvert år. 

Gjennomføring

Unntaket fra gebyrplikten gjennomføres som en refusjonsordning, hvor innbetalt gebyr refunderes der gebyret er innbetalt. Unntaket fra gebyrplikten gjelder bare for innbetalinger foretatt etter 1. juni 2016. Innbetalingesstedene legger til rette for og informerer om hvordan refunderingen skal gjennomføres.

 

Med hilsen
Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Kris Ann Riiber
seniorrådgiver

Vedlegg

Endringsforskrift av 31. mars 2016 nr. 335