G-05/2012 - ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair og adgang til fortsatt opphold som au pair inntil søknad om ny tillatelse er avgjort

 

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-05/2012

201200659

19.6.2012

 

G-05/2012 - ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair og adgang til fortsatt opphold som au pair inntil søknad om ny tillatelse er avgjort

 

Justis og beredskapsdepartementet vedtok 19. juni 2012 endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) §§ 6-25 og 10-25a. Endringene trer i kraft 1. juli 2012.

Endringsforskriften følger vedlagt.

Bakgrunn
Formålet med aupairordningen er kulturutveksling, jf. Europarådets avtale om ansettelse [av] au pair fra 1969. Ordningen går ut på at en ung voksen skal få mulighet til å lære seg et annet språk og en annen kultur gjennom å bli inkludert i en familie i vertslandet. Au pairen skal som gjenytelse bidra med tjenester som lettere husarbeid og barnepass.

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort en evaluering av aupairordningen, og har besluttet å foreta enkelte endringer i regelverk og praksis. Det vises her til departementets instruks GI-12/2011 der de ulike tiltakene omtales. Departementet sendte 27.1.2012 på høring forslag om endringer i utlendingsloven om opprettelse av karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen, og forslag om en forskriftsendring som skal legge til rette for raskere overgang mellom oppholdstillatelser ved bytte av vertsfamilie. I forbindelse med forslaget om innføringen av en karanteneordning, foreslo departementet også å forskriftsfeste vilkår for oppholdstillatelse til au pair.  Forslaget til forskriftsendringer følges herved opp.

Forskriftsfesting av vilkår for oppholdstillatelse til au pair
Forslaget om innføring av en ordning med karantene for vertsfamilier innebærer at det tas inn en ny bestemmelse i utlendingsloven som åpner for å treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å være au pair hos den aktuelle vertsfamilien, med virkning for et visst tidsrom. For å synliggjøre hva som kan utgjøre vilkårsbrudd og som følgelig kan medføre ileggelse av karantene, endres utlendingsforskriften § 6-25 slik at det synliggjøres at UDI fastsetter vilkår om bl.a. oppgavenes art og omfang, lommepenger, kost og losji samt fridager. Forskriftsfestingen innebærer ingen realitetsendring av dagens praksis.

Raskere overgang mellom tillatelser ved bytte av vertsfamilie
Endringen i § 10-25a innebærer at en utlending som har opphold som au pair, gis rett til opphold som au pair hos ny vertsfamilie så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse hos ny vertsfamilie er innlevert. Formålet med endringen er å legge til rette for raskere overgang mellom tillatelser for au pairer som bytter vertsfamilie.

Endringen gjelder kun dersom grunnlaget for ny søknad er å være au pair hos en annen vertsfamilie, og ikke hvis vedkommende søker opphold på andre rettslige eller faktiske grunnlag. Begrepet "fullstendig søknad" innebærer at det skal vedlegges ny, fullstendig utfylt kontrakt mellom au pairen og den nye vertsfamilien.

Opphold hos ny vertsfamilie under søknadsbehandlingen skal medregnes ved beregningen av samlet oppholdstid som au pair, som etter utlendingsforskriften § 6-25 er maksimalt to år. Dette gjelder også der au pairen har flyttet til ny familie, men der oppholdstillatelse ikke blir innvilget, slik at også denne perioden regnes med som periode da au pairen har hatt oppholdstillatelse som au pair.

Retten til fortsatt opphold gjelder kun dersom de øvrige vilkårene for tillatelse er oppfylt, som for eksempel at den totale oppholdstiden ikke er overskredet. De ordinære reglene om oppsigelse og avskjed, herunder reglene om oppsigelsestid, jf. Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2011-41, vil fortsatt gjelde.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør     

                                                                                                           

                                                                                   Thale Nygaard Øverlie
                                                                                   rådgiver

 

Vedlegg

  1. Endringsforskrift

 

Kopi: Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet