G-10/2012 - Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-8 første ledd og §§ 10-9 første og andre ledd (nivået på underholdskravet)

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-10/2012

201204315

10.08.2012

 

Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-8 første ledd og §§ 10-9 første og andre ledd (nivået på underholdskravet)

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Etter utlendingsloven og -forskriften stilles det som hovedregel krav om at referansepersonen i saker om familieinnvandring kan dokumentere både framtidig og tidligere inntekt.

Etter forskriftens § 10-8 første ledd innebærer underholdskravet et krav til inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i hovedlønnstabellen for stillinger i staten. Frem til 1. mai 2012 utgjorde dette 232 400 kr, og UDI har også stilt krav til inntekt tilsvarende dette etter årets hovedlønnsoppgjør.

Lønnstrinn 1–18 er nå fjernet i hovedlønnstabellen for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2012. Lønnstrinn 8 utgjorde tidligere 88 prosent av lønnstrinn 19. Lønnstrinn 19 utgjør f.o.m. 1. mai 2012, 275 500 kr. Departementet har på denne bakgrunn vedtatt å endre forskriften slik at inntektskravet settes til 88 prosent av nåværende lønnstrinn 19 (som utgjør 242 440 kr). Tilsvarende endring er gjort i utlendingsforskriften §§ 10-9 første og andre ledd.

Endringene trer i kraft 15. august 2012.

 

Med hilsen

 

Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                              Gunhild Bolstad
                                                                              seniorrådgiver

 

 

Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet
Politidirektoratet