GI-10/2020 - Instruks om behandling av søknader om fornyet oppholdstillatelse som student i forbindelse med utbruddet av covid-19

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang samt lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formålet med instruksen er å gi føringer for behandlingen av søknader om fornyet oppholdstillatelse fra studenter som allerede befinner seg i Norge, i forbindelse med utbruddet av den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19. Instruksen gjelder ikke for behandlingen av søknader om førstegangs oppholdstillatelse i studieøyemed, og heller ikke for studenter som er omfattet av EØS-regelverket.

Det vises for øvrig til forskrift av 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen, med senere endringer, og rundskriv GI-09/2020 – Instruks om behandling av søknader om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av covid-19. Herværende instruks må ses i sammenheng med disse.

2. Instruks

2.1   Utsatt vurdering av underholdskravet i forbindelse med søknad om fornyet oppholdstillatelse som student

UDI skal behandle alle søknader om oppholdstillatelse fortløpende, jf. rundskriv GI-09/2020. Dette gjelder også for søknader om fornyelse av en eksisterende tillatelse.

Enhver som søker opphold i Norge må som hovedregel være i stand til å forsørge seg selv, jf. utlendingsloven § 58. Dette gjelder også for utenlandske studenter og innebærer at vedkommende må ha midler tilsvarende full støtte fra Lånekassen. Denne summen kan utgjøres av studielån, stipend, egne penger på konto i en norsk bank/på studiestedets depositumkonto eller en kombinasjon av dette. Hvis søkeren har tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra denne jobben regnes med.

Ved søknad om fornyelse av oppholdstillatelse stilles det samme krav til sikret underhold som ved søknad om førstegangs oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-20 første ledd. Dette betyr at utenlandske studenter må kunne dokumentere at de fyller underholdskravet når de søker om fornyet oppholdstillatelse for å kunne fortsette utdanningen i Norge.

Mange utenlandske studenter har nå mistet deltidsarbeidet sitt på grunn av covid-19, og dermed har de også mistet en viktig inntektskilde som (helt eller delvis) skulle dekke utgiftene ved å bo og studere i Norge. For å avhjelpe situasjonen for denne gruppen instrueres herved UDI om å avvente ferdigbehandlingen av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse som student der manglende oppfyllelse av underholdskravet er eneste grunn til avslag, til 1. oktober 2020.

En slik «utsettelse» av saksbehandlingen vil gi studenter som har mistet deltidsarbeidet mer tid til å få jobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller fremskaffe midler til å fylle underholdskravet på annen måte. De aktuelle søkerne som ikke får sin sak ferdigbehandlet på vanlig måte må bli tydelig informert om grunnen til utsettelsen og oppfordret til å ettersende dokumentasjon på arbeid eller annet underhold innen 1. oktober 2020.

De aktuelle personene vil, forutsatt at de fremmer søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen som student senest én måned før eksisterende tillatelse utløper, ha rett til fortsatt opphold inntil UDI fatter vedtak i saken, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd.

Det er viktig å presisere at dersom det ikke innen 1. oktober d.å. kan dokumenteres at underholdskravet er oppfylt, skal søknaden om videre opphold avslås og vedkommende må forlate Norge, selv om nytt studieår er påbegynt.

2.2     Avslag av andre grunner enn manglende oppfyllelse av underholdskravet

Foruten krav til underhold, stilles det for studenter også krav om tilfredsstillende fremgang i utdanningen, jf. utlendingsforskriften § 10-21 sjette ledd. UDI må vurdere innkomne søknader opp mot alle vilkårene for fornyelse, før de ev. avventer ferdigbehandlingen i påvente av dokumentasjon på oppfylt underholdskrav.

Dette innebærer at søknader som av andre grunner (enn manglende oppfyllelse av underholdskravet) ikke fyller vilkårene for fornyelse av oppholdstillatelse som student, f.eks. fordi søkeren ikke har opprettholdt en normalprogresjon i studieløpet, eller ikke kan vise til tilsagn om fortsatt opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon, skal behandles som normalt. Disse søknadene kan ferdigbehandles og avslag fattes også før 1. oktober 2020.

3. Ikrafttredelse

Instruksen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

 

Nina E. D. Mørk e.f.
konst. ekspedisjonssjef
                                                                          Kristine Bjørnsund Hosar 
                                                                          seniorrådgiver